Kolędy czas – regulamin konkursu

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Kolędy czas” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym „Kolędy czas” lub „Konkursem Plebiscytowym”

Art.1 Informacje ogólne.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Kolędy Czas” .
 2. Organizatorem Konkursu Plebiscytowego (zwanego dalej: Konkursem) jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach (dalej: CKiS) ul. Reymonta 33; NIP : 8361000793; REGON : 001013370 – Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice, tel.46 833-34-41, e-mail.: [email protected]
 3. Patronem Konkursu jest: Super Cena Paweł Karalus, F.H. KRAM Katarzyna Kędzierska, Jubiler Marek Woźniak.
 4. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia etapu Konkursu zapewnia Spółka Bild Presse Polska Spółka z o.o. Sp. Komandytowa – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.
 5. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
 6. Konkurs organizowany jest na obszarze Polski.
 7. Organizator może podjąć decyzję o zmianie zasięgu Konkursu.
  Konkurs polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Słuchaczy w następujących kategoriach:
  1. 3-6 lat
  2. 7-9lat
  3. 10 – 15 lat
  4. osoby powyżej 16. roku życia
 8. Konkurs trwa od 22.11.2023 do 17.12.2023, w tym:
  1. od dnia 22.11.2023 do dnia 10.12.2023 (włącznie) – pierwszy etap nadsyłania nagrań;
  2. od dnia 12.12.2023 (od godziny 8:00) do dnia 14.12.2023 (do godziny 15:00) – drugi etap głosowania;
  3. rozstrzygnięcie Konkursu w dniu 14.12.2023 o godz. 15:01.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w Konkursie.
 10. Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących treści SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs.
 11. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest jednoznaczna z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach i w Radiu RSC przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje opisane w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie na łamach stron www.radiorsc.pl i na profilach Radia RSC oraz CKiS w mediach społecznościowych.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie. Uczestnicy.

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem w Konkursie może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, po przesłaniu na adres e-mail [email protected] zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1).
  1. Osoby, które nie ukończyły 13 lat mogą zostać zgłoszone jedynie za pośrednictwem przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych (Załącznik nr 1).
  2. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1), z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione.

Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie Uczestnikami.

 1. Uczestnikami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, Koordynatora Technicznego oraz osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Nadesłany Utwór:

a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;

c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.


 1. Osoba dokonująca zgłoszenia, akceptując Regulamin, oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału dźwiękowego i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie utworu, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby wykonująca utwór wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich twórczości w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na nagranie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
  2. udziela Organizatorowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału dźwiękowego, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania utworu na łamach stron www.radiorsc.pl oraz w mediach społecznościowych,
  3. wyraża zgodę na udostępnienie materiału dźwiękowego anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu do wprowadzania zmian materiału dźwiękowego, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału dźwiękowego na potrzeby realizacji Konkursu. Kandydat oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału dźwiękowego.
  4. materiał dźwiękowy i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych,
  5. dokonuje zgłoszenia za wiedzą i zgodą wszystkich osób znajdujących się na materiale dźwiękowym, którego dane osobowe przekazuje Organizatorowi w ramach zgłoszenia, a także, że przekaże tej osobie informacje o możliwości zapoznania się z klauzulą obowiązku informacyjnego Organizatora dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, w tym osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
 3. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu, prawo żądania wycofania uczestnictwa w Konkursie, które należy przesłać na adres e-mail: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie Uczestnika najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tego Uczestnika zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofanego Uczestnika.
 4. Materiały dotyczące Plebiscytu, w tym opis Uczestników, wyniki głosowania, lista laureatów etc. stanowią materiał prasowy w rozumieniu ustawy prawo prasowe z racji publikacji przez Organizatora.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu. Zgłoszenia.

 1. Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonać poprzez adres e-mail [email protected] do dnia 06.12.2023. r. do godz. 23:00 za pomocą wyznaczonego formularza (Załącznik nr 1)
 2. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego pełnej akceptacji w sposób przewidziany w formularzu.
 3. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie powinny zawierać:
  1. Imię i nazwisko, wiek, kontakt (obowiązkowe)
  2. Prawidłowo wypełniony załącznik.
  3. Utwór w wersji audio
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, zasadami współżycia społecznego oraz prawem.
 5. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy uczestników. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych poniżej.
 6. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy uczestników Konkursu.
 7. W dniu 07.12.2023 na stronie www.radiorsc.pl i na profilu Facebook Radia RSC zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Konkursie.


Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu. Głosowanie i wybór laureatów.

 1. Głosowanie w Konkursie będzie odbywało się za pomocą SMS.
 2. W przypadku głosowania za pomocą SMS: głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72601 w treści wpisując: prefiks „RSC”, kropka, numer Kandydata.
  1. 3-6 lat – numer 72601 o treści: RSC.A.(numer kandydata)
  2. 7-9lat – numer 72601 o treści: RSC.B.(numer kandydata)
  3. 10 – 15 lat – numer 72601 o treści: RSC.C.(numer kandydata)
  4. osoby powyżej 16. roku życia – numer 72601 o treści: RSC.D.(numer kandydata)
 3. Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów będzie dostępna na stronie www.radiorsc.pl od dnia 08.12.2023r.
 4. Wysyłając SMS Głosujący oświadcza automatycznie, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
 5. Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
 6. Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie na jednego Kandydata.
 7. Głosujący w Konkursie za pomocą SMS może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72601 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.
 8. W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
 9. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Koordynator Techniczny.
 10. Do dnia zakończenia głosowania w Konkursie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu i statusie kandydata, na którą został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów abonenckich, z których wysyłane zostały wiadomości SMS w celu oddania głosu na kandydata w każdym czasie, poprzez próbę kontaktu z abonentem odnośnego numeru. W razie dwukrotnego braku odpowiedzi ze strony odnośnego abonenta Organizator ma prawo pomniejszyć wynik głosowania na danego kandydata o niezweryfikowane głosy. Organizator nie ma obowiązku zwrotu kosztu wysłanych wiadomości SMS przez niezweryfikowanych w wyżej opisanych okolicznościach abonentów.
 12. W obliczeniu wyników Konkursu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu.
 13. Głosować w Konkursie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
 14. Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. O zwycięstwie w Konkursie zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pomocą SMS.
 15. Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez SMS głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Notą informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 16. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą one miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym

 1. Komisja Konkursu po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu do dnia 15.12.2023r. na stronie internetowej www.radiorsc.pl oraz na profilu Facebook Radia RSC
 2. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje liczba uzyskanych ważnie głosów.
 3. Nagrody w Konkursie są następujące:
  1. dla grupy wiekowej: 3-6 lat – kupon o wartości 400 zł do wykorzystania w Hurtowni Zabawek oraz Voucher o wartości 150 zł na skorzystanie ze studia nagraniowego w CKIS.
  2. dla grupy wiekowej: 7-9 lat – kupon o wartości 400 zł do wykorzystania w Hurtowni Zabawek oraz Voucher o wartości 150 zł na skorzystanie ze studia nagraniowego w CKIS
  3. dla grupy wiekowej: 10-15 lat – kupon o wartości 400 zł do wykorzystania w sklepie Lee/WRANGLER oraz Voucher o wartości 150 zł na skorzystanie ze studia nagraniowego w CKIS
  4. dla grupy wiekowej: powyżej 16 lat – kupon o wartości 400 zł do wykorzystania w sklepie Jubiler Marek Woźniak oraz Voucher o wartości 150 zł na skorzystanie ze studia nagraniowego w CKIS.
 1. Warunkiem odebrania nagrody jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez osobę nagrodzoną.
 2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 3. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone dnia 17.12.2023 roku podczas trwania imprezy Miasto Świętego Mikołaja w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach lub w siedzibie Radia RSC, ul. Sobieskiego 81, Skierniewice (do 29.12.2023r). Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Konkursu powstaje obowiązek podatkowy.

Art. 6 Reklamacje.

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: RADIO RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice, z dopiskiem „Kolędy Czas” – reklamacja”.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania nagrody.
 3. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu Plebiscytowego załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYTCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: [email protected]
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: [email protected],
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:
  1. wyrażonej zgody na przetwarzanie wizerunku oraz danych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu umożliwienia administratorowi prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych,
  2. zawartej umowy o treści Regulaminu Konkursu Plebiscytowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wzięcia udziału w konkursie
  3. przepisów prawa:
   1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – w celu rozpatrzenia wniosku lub skargi,
   2. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – w celach rozliczeniowo-podatkowych,
  4. art. 6 ust. 1 lit. f – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak m.in. dochodzenie roszczeń, rozpatrywanie reklamacji
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: firma kurierska, firma wspierająca administratora w zakresie ochrony danych osobowych, doradcom prawnym i podatkowym, agencjom reklamowym, podmiotom zajmującym się obsługą webankiet, dostawcy usług informatycznych, dostawcy usługi SMS, dostawy usług płatności elektronicznych, naszym partnerom, fundatorom nagród i sponsorom.
 3. prasa, portale społecznościowe.
 1. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie danych osobowych. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 2. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 5. do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych wymaganych przepisami prawa jest obligatoryjne, a konsekwencjami ich nie podania będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.