Regulamin PLEBISCYTU – „Moje wymarzone wakacje”

Plebiscyt czas start !
Głosujcie na prace małych świetnych artystów ! Macie czas do 27 maja do godziny 14:00 !
Jak głosować:
wystarczy wysłać smsa na numer 72601 o treści rsc. numer zdjęcia.
Koszt smsa to 2,46 z VAT.
Dla laureatów wspaniałe nagrody:
I miejsce – bon o wartości 500 zł
II miejsce – bon o wartości 300 zł
III miejsce – bon o wartości 200 zł
Bony do wykorzystania u sponsora.
Sponsorem jest Hurtownia zabawek Super Cena, ul. Kopernika 5, oraz pawkazabawka.pl

Regulamin PLEBISCYTU– „Moje wymarzone wakacje”

Art. 1. ORGANIZATOR

Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest RADIO RSC .

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

 1. Udział w Plebiscycie mogą wziąć osoby które:
  • oddadzą głos w Plebiscycie;
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Każdy głosujący w Plebiscycie poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjno-reklamowych sponsora i/lub partnera organizatora Plebiscytu.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

 1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 24.05 do 27.05.2022 r. (do godziny 14.00)
 2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi na finale plebiscytu podczas Miejskiego Dnia Dziecka, 29.05.2022 roku.

Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU

 1. W Plebiscycie biorą udział kandydaci zgłoszeni przez organizatora.
 2. Każdej kandydaturze zostaną przydzielone numery porządkowe. Kandydatury wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na łamach strony radiorsc.pl oraz na radiowym facebooku w okresie trwania Plebiscytu.
 3. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
 4. Głosować można wysyłając wiadomości SMS.
 5. Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na nr 72601 w treści należy wpisać rsc (kropka) oraz numer/nazwę przypisany osobie (np. rsc.101). Koszt jednego SMS-a wynosi 2 zł z VAT .

Art. 5 NAGRODY

Zwyciężczynią Plebiscytu zostanie osoba, która otrzyma najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y).

Art. 6 PRZEPISY KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez RADIO RSC oraz prawo powszechnie obowiązujące.

 1. Organizatorem akcji „Moje wymarzone wakacje” (zwanej dalej Wakacje), z wykorzystaniem usług SMS Premium Rate, zajmuje się RADIO RSC (zwane dalej „Radiem”) z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 81 (zwaną dalej „Siedzibą”)
 2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs będzie prowadzony na antenie RADIA RSC 88.6FM.
 4. Nagrodą jest:
  I miejsce – 500 złotych
  II miejsce – 300 złotych
  III miejsce – 200 złotych

  vouchery do wykorzystania u sponsora.
 5. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi w dniu 27.05.2022 roku na stronie Radia RSC.
 6. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższych rodzin pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.