REGULAMIN DOTYCZĄCY  KONKURSU „Konkurs Miasta – Państwa”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiot przekazujący nagrodę do konkursu zwanym dalej „Sponsorem” to Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (94-328) przy ul. Gen. S. Maczka 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057719, NIP: 7290113494, REGON: 470788461
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest: Radio RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, NIP: 836-10-00-793.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zasięg konkursu dotyczy obszaru nadawania częstotliwości Radia RSC.
  DANE OSOBOWE
 2. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr PESEL oraz telefonu kontaktowego na liście zwycięzców w wewnętrznym systemie zapisów. Wgląd do niego ma Organizator, Sponsor na potrzeby wydania nagród, a także organy umocowane przepisami prawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udzielenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są również pobierane i przetwarzane podczas odbioru nagród.
 3. Każda z osób biorących udział w konkursie musi mieć ukończone 18lat. W przypadku, gdy konkurs dotyczy osób do 18 roku życia, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za podopiecznego. 

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa:
  od 8.08.2022 do 26.08.2022 roku, Mediolan,
  od 15.08.2022 do 19.08.2022 roku, Alicante,
  od 22.08.2022 do 26.08.2022 roku. Bruksela.
  Rozstrzygnięcie konkursu (wyłonienie zwycięzcy) następuje w każdy piątek do godziny 15.00.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci do udziału w konkursie.
 3. Konkurs polega na odgadnięciu wszystkich nazw miast i ich państw podanych na antenie RADIA RSC. Podpowiedzi nazw miast pojawią się każdego dnia (pon-czw) na antenie Radia RSC. Słuchacz musi wymienić wszystkie miasta z danego tygodnia oraz podać Państwa w jakich się znajdują.
 4. Wygrywa ta osoba, która udzieli wszystkich poprawnych odpowiedzi na antenie Radia RSC.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzcę konkursu wyłoni Organizator ( dalej: Jury) składające się z trzech przedstawicieli, na podstawie udzielonych poprawnych odpowiedzi.
 2. W przypadku, gdy osoba nominowana wygrała już jedną nagrodę w miesiącu maj jest automatycznie zdyskwalifikowana w tym konkursie.
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
  • Organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
  • Sponsora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
 4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
  • z akceptacją regulaminu konkursu,
  • ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  • z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 1. Nagrody to vouchery na bilety w dwie strony dla dwóch osób – 3 vouchery, po jednej na każdy kierunek z Łodzi do – Mediolanu-Bergamo, z Łodzi do Alicante oraz z Łodzi do Bruksela – Charleroi.
  Każdy voucher obejmuje bilety w taryfie Adult Regular dla każdego pasażera. Realizacja Vouchera w terminie do 31.03.2023 W przypadku niedostępności biletów na wskazane kierunki, Lotnisko zastrzega sobie prawo do wymiany nagrody na podwójny bilet lotniczy w dwie strony na inny kierunek dostępny z Portu Lotniczego ŁÓDŹ) w porozumieniu z laureatami.
 2. Wartość nagród:
  • lot do Alicante o wartości 1900 zł,
  • lot do Mediolanu o wartości 1300 zł,
  • lot do Brukseli o wartości 1300 zł.
 3. Sponsor zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia lub problemy związane z realizacją voucherów osób wygranych. Tym samym Radio RSC nie bierze odpowiedzialności za realizację voucherów, miejsce pobytu i wszelkie płatności wynikające z wykorzystania voucherów.
 4. Osoba „wygrana” odbierająca voucher zgadza się i akceptuje regulamin.
 5. Zwycięzca odbiera nagrodę w wybranym przez Sponsora lub Organizatora miejscu. Każda osoba, która wygrywa nagrodę ma 10 dni roboczych na odbiór nagrody.
  Jeżeli wartość nagrody nie przekracza 2000 zł, tym samym Zwycięzca jest zwolniony z uiszczenia opłaty podatkowej (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z  dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. NR 51, poz. 307 z późn. Zm.). W przypadku nieodebrania nagrody w/w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Sponsorowi.
 6. Każda osoba biorąca udział w konkursie może wygrać jedną nagrodę na miesiąc.  Wszelkie próby ponownego wzięcia udziału w trakcie w/w dni będą odrzucane lub dyskwalifikowane.
 7. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym czasie, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 2. Reklamacje rozpatruje komisja, która zwołuje Organizator wraz ze Sponsorem. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listownie na adres Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice .
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu w siedzibie Organizatora. Organizator oraz Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu oraz treści regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem  08.08.2022 roku.