REGULAMIN AUKCJI PROWADZONEJ NA ANTENIE RADIA RSC DNIA 31.01.2021

REGULAMIN AUKCJI PROWADZONEJ NA ANTENIE RADIA RSC

DNIA 31.01.2021 R.

INFORMACJA OGÓLNA:

Organizatorem aukcji (dalej jako „Aukcja”) jest RADIO RSC Rozgłośnia lokalna z siedzibą w Skierniewicach, 96 –100, ul. Sobieskiego 81, działająca pod Centrum Kultury i Sztuki ul. Reymonta 33,

96-100 Skierniewice, posiadającą numer NIP: 836 10 00 793 oraz wpis do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Skierniewice nr KS.4011-2752 500 zł.,

zwana dalej „Organizatorem”.

Aukcja organizowana jest w porozumieniu i na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. z siedzibą w Warszawie (kod 02-738), ul. Dominikańska 19cKRS: 0000030897, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 521-30-03-700, REGON 010168068,zwaną dalej „Fundacją

POSTANOWIENIA REGULAMINU:

§1

Niniejszy regulamin określa zasady Aukcji, która zostanie przeprowadzona na antenie Radia RSC w dniu 31.01.2021. Aukcja prowadzona zostanie w godzinach od 10.00 do 21.00 na antenie Radia RSC.

§2

Przedmioty licytacji, cel aukcji, uczestnicy:

Przedmiotem licytacji jest:

 1. ZŁOTE JABŁUSZKO. Serduszko wysadzane jest cyrkoniami, centralny kamień to cyrkonia barwiona na czerwono. Serduszko wykonane przez MW JUBILER Marek Woźniak. Całość waży 13,16 g, 14 karat.
 2. Pas bokserski Dariusza Sęk.
 3. Piłka nożna z autografami piłkarzy Widzewa Łódź.
 4. Rękawice bokserskie Mirosława Nowosady.
 5. Sukienka firmy Vincenzo wartości 400 zł. Kolor granatowy.
 6. Obraz Dominiki Radomskiej „Tajemnica Życia”.
 7. Blacha członkowska FREWOLNEJ GRUPY NIEDZIELNYCH MOTOCYKLISTÓW VOSKRESENYE VOLKI.
 8. Zestaw gadżetów WOŚP – kalendarz, papierowa bombka, zegar, body niemowlęce.
 9. Zestaw gadżetów WOŚP – worek, koszulka, skarpety, brelok
 10. Płyta CD+ DVD Kamila Bednarka.
 11. Zestaw gadżetów WOŚP – body niemowlęce, brelok, papierowa bombka, chusta, poduszka, ramki na tablice rejestracyjne.
 12. Zestaw gadżetów WOŚP – kalendarz, 2 koszulki. Papierowa bombka, brelok.
 13. Zestaw gadżetów WOŚP Puzzle, koszulka, kalendarz.
 14. Zestaw gadżetów WOŚP 3 koszulki, kubek termiczny.
 15. Płyta CD+DVD zespołu Big Cyc.
 16. Róża – róża z miedzi, wysokość około 28 cm. Wykonana ręcznie, jedyny egzemplarz.
 17. Obraz „Fiesta balonowa”, wykonany przez Daniela Bryłę.
 18. OSP SKIERNIEWICE – Gadżety oraz możliwość oprowadzenia po straży – przekazane przez OSP Skierniewice.
 19. Wazon z kwiatami – kompozycja ze sznurka z juty wykonana przez pensjonariuszki DPS podczas zajęć terapeutycznych.
 20. Biżuteria- ekologiczna i efektowna biżuteria wykonana przez pensjonariuszki DPS.
 21. Energetyczny Lunch z niespodzianką w Energetyce Cieplnej + zwiedzanie.
 22. WOJOWNIK SKIERNIEWICE – Voucher na miesięczny kurs judo oraz gadżety.
 23. Bombka przekazana przez Prezydenta Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka.
 24. Obraz wykonany ołówkiem, portret Zbigniewa Wodeckiego. Autorem jest Tomasz Kirst.
 25. Zespół Riverside – dwie płyty CD z trasy koncertowej Westland Tour 2018-2020.
 26. 26. Pas mistrzowski oraz koszulka od Krzysztofa Radzikowskiego.
 27. 27. Obraz Dariusza Młynarczyka. „Martwa Natura”.
 28. 28. Luksusowe auto na weekend marki Mercedes, przekazane od firmy MCARS.
 29. 29. Bon na obóz harcerski/kolonię zuchową przekazany przez Hufiec Skierniewice.
 30. 30. Miękki szal z akrylu. Przekazany przez Małgorzatę Skrobacz.
 31. 31. Książka z autografem Marcina Podlewskiego współautora zbioru opowiadań „Gladiatorzy”.
 32. Sękacz – przekazany przez firmę WABO.
 33. Strój pływacki szyty na miarę. Uczniowski Klub Sportowy „NAWA Skierniewice” na tegoroczną licytację WOŚP przekazuje profesjonalny strój pływacki z loko klubu. Strój damski lub męski, uszyty będzie na miarę,
 34. Voucher o wartości 500 zł od Klinika Urody Lucyna DAY SPA. Voucher do wykorzystania na wszystkie usługi w salonie aż do końca 2021 roku.

W Licytacji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne (należycie reprezentowane) lub firmy reprezentowane przez właściciela lub jego pełnomocnika (dalej „Uczestnik”), które w czasie trwania aukcji zgłosiły uczestnictwo w licytacji telefonicznie pod numerem telefonu 46 833-34-43 (Złote Jabłuszko), 46 833-34-42 (pozostałe przedmioty)

§3

Przebieg licytacji:

 1. Przedmiot podlegający licytacji będzie prezentowany na Portalu Facebook Radia RSC od dnia 27.01.2021 roku od godz. 17.00.
 2. Kwota wyjściowa licytacji ustalona dla każdego z przedmiotów to 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto. Wyjątek stanowi złote jabłuszko, którego cena wywoławcza to : 3000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych) brutto
 3. Uczestnicy mogą składać oferty zakupu przedmiotów licytacji, w dniu 31.01.2021 roku, w godzinach 10.00-20.00, pod numerem telefonu 46 833-34-43 (Złote Jabłuszko), 46 833-34-42. Licytacja złotego jabłuszka będzie odbywać pod numerem telefonu 46 833-34-43.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączeń telefonicznych i systemów teleinformatycznych oraz za skutki wynikające z ewentualnych awarii z tym związanych.
 5. Przy licytacji należy podać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu oraz deklarowaną kwotę. Każdy zgłaszający się Uczestnik może wybrać dla siebie pseudonim lub nazwę, pod którą będzie przez cały czas trwania Licytacji występowała zgłoszona osoba lub firma. Operator obowiązany jest używać publicznie wyłącznie zgłoszonego pseudonimu lub nazwy. Wybrany przez Uczestnika pseudonim lub nazwa nie może być oznaczeniem naruszającym lub mogący naruszać dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich, jak również służyć propagowaniu jakichkolwiek idei politycznych.
 1. W trakcie licytacji będą używane jedynie imiona osób licytujących ewentualnie, pseudonim, nazwa firmy. Szczegółowe kwestie administrowania danymi osobowymi reguluje § 7 poniżej.
 1. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji zadeklaruje wyższą kwotę.
 2. Licytacja przedmiotu potrwa do godziny 20.00 dnia 31.01.2021 r. Wygrywa uczestnik , który zadeklarował najwyższą kwotę.
 3. W przypadku wycofania się z licytacji Uczestnika, który zadeklarował najwyższą kwotę, zwycięzcą licytacji zostaje kolejny Uczestnik (wg kryterium najwyższej zadeklarowanej kwoty za licytowany przedmiot).
 4. Wyniki licytacji przeprowadzonej na antenie Radia RSC zostaną podane na antenie Radia RSC oraz na Portalu Facebooku RADIA RSC. Wyniki są wiążące i ostateczne rodzą skutki cywilnoprawne w przypadku Zakończenia Licytacji.

§4

Zwycięzca licytacji zobowiązuje się do wpłaty zadeklarowanej kwoty za wylicytowany przedmiot w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2021 r. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Centrum Kultury i Sztuki: 59 1020 3352 0000 1402 0193 5626, PKOBP S.A. Skierniewice lub w kasie Kina Polonez, ul. Wita Stwosza 2/4, 96-100 Skierniewice. Dowód wpłaty powinien być opatrzony dopiskiem licytacja przedmiotu (nazwa przedmiotu i kwota). Wszystkie wpłaty z licytacji zostaną przekazane na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

§5

 1. Wylicytowany przedmiot będzie można odebrać w siedzibie RADIA RSC po przedstawieniu dowodu wpłaty od dnia 2.02.2021 – 12.02.2021 rok.
 2. Odbiór wylicytowanego przedmiotu może dokonać osoba, która wygrała licytację (lub osoba upełnomocniona) legitymująca się własnym dowodem osobistym / lub pełnomocnictwem prawnym udzielonym przez osobę, która wygrała licytację, oraz dowód wpłaty wylicytowanej kwoty.

§6

 1. Wszystkie kwestie sporne powstałe w czasie trwania licytacji należy składać do RADIA RSC w czasie trwania aukcji. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
 2. Wątpliwości i reklamacje składane po zakończeniu licytacji nie będą rozpatrywane.

§ 7

Obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia licytacji na rzecz WOŚP, w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów;
 2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w licytacji.
 3. Organizator licytacji jest równocześnie Administratorem Danych Osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Centrum Kultury i Sztuki, zamieszczoną na stronie internetowej www.cekis.pl. Uczestnik licytacji przystępując do licytacji i podając swoje dane osobowe (telefonicznie) wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach redakcyjnych i marketingowych (związanych z organizacją licytacji), dokumentacji i rozliczenia licytacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia licytacji i w terminie do 21 dni od jego zakończenia w sposób widoczny na stronie internetowej Radia RSC. Dane osobowe osoby wygrywającej licytację będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Radiu RSC przez okres pięciu (5) lat od początku roku następującego po roku, w którym licytacja została zakończona, przy czym dane osobowe ujawniane publicznie zostaną ograniczone do wizerunku oraz danych profilowych Facebook Uczestnika Konkursu.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w licytacji obejmuje także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości.
 6. W każdym czasie uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników licytacji. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

§ 8

 1. Każdy uczestnik licytacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania licytacji.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.radiorsc.pl.
 4. Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani żadne z podmiotów z nim związany.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Problemy w funkcjonowaniu Aukcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
 2. Wystąpienie przerw w funkcjonowaniu Aukcji zaistniałych z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
 3. Udział w Aukcji Uczestników w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu i ewentualne szkody tym spowodowane.

§9

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Organizatora w dniu 27 stycznia 2021 roku.