Regulamin konkursów

REGULAMIN DOTYCZĄCY  KONKURSÓW NA ANTENIE RADIA RSC

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiot przekazujący nagrodę do konkursu zwanym dalej „Sponsorem” jest zmienny, indywidualny dla każdego z konkursów.
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest:
 3. Radio RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, NIP: 836-10-00-793.
 4. Zasięg konkursu dotyczy obszaru nadawania częstotliwości Radia RSC.

DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr PESEL oraz telefonu kontaktowego na liście zwycięzców.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udzielenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są również pobierane i przetwarzane podczas odbioru nagród.
 2. Każda z osób biorących udział w konkursie musi mieć ukończone 18lat. W przypadku, gdy konkurs dotyczy osób do 18 roku życia, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za podopiecznego.

KONKURS

 1. Zasady konkursu są zmienne, indywidualne dla każdego z konkursów. Zasady te określa Organizator wraz ze Sponsorem.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

– Organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
– Sponsora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
  – z akceptacją regulaminu konkursu,
  – ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  – z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 1. Zwycięzca może odebrać ngrodę w siedzibie Radia RSC przy ulicy Sobieskiego 81 96-100 Skierniewice lub w wybranym przez Sponsora lub Organizatora miejscu. Każda osoba, która wygrywa nagrodę ma 10dni roboczych na odbiór nagrody.
  Jeżeli wartość nagrody nie przekracza 2000zł, tym samym Zwycięzca jest zwolniony z uiszczenia opłaty podatkowej (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz.U. z 2010r. NR 51, poz. 307 z późn. Zm.). W przypadku nieodebrania nagrody w/w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Sponsorowi.
 2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może wygrać jedną nagrodę na miesiąc. Wszelkie próby ponownego wzięcia udziału w trakcie w/w dni będą odrzucane lub dyskwalifikowane.
 3. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym czasie, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 2. Reklamacje rozpatruje komisja, która zwołuje Organizator wraz ze Sponsorem. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listownie na adres Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu w siedzibie Organizatora. Organizator oraz Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu oraz treści regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 01.06.2020 roku.

REGULAMIN DOTYCZĄCY  KONKURU „List Miłosny”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Podmiot przekazujący nagrodę do konkursu zwanym dalej „Sponsorem” to Flis, Pierzchała Sp. j. , Letniskowa 4A, Tartak Brzózki, 96-325, Radziejowice, NIP: 8381743882.
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest:

Radio RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, NIP: 836-10-00-793.

 • Zasięg konkursu dotyczy obszaru nadawania częstotliwości Radia RSC.

 1. DANE OSOBOWE
 2. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku                      z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr PESEL oraz telefonu kontaktowego na liście zwycięzców.
 3. Uczestnicy poprzez zgłoszenie w konkursie wyrażają zgodę na publikację listów na antenie RADIA RSC/portalu facebook.  
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udzielenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są również pobierane i przetwarzane podczas odbioru nagród.

 4. Każda z osób biorących udział w konkursie musi mieć ukończone 18lat. W przypadku, gdy konkurs dotyczy osób do 18 roku życia, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za podopiecznego. 
 1. KONKURS
 1. Zasady.
  1. Konkurs trwa od 1.08.2021r. do 31.08.2021. Rozstrzygnięcie konkursu (wyłonienie zwycięzcy) następuje w każdy piątek po godzinie 12.00.

  1. Zgłoszenie polega na wysłaniu/dostarczeniu listu do siedziby RADIA RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, 96-100.

W liście należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu osoby zgłaszającej oraz imię i nazwisko, numer telefonu osoby nominowanej do wygrania nagrody. Nagrodę wygrywa osoba nominowana a nie osoba zgłaszająca.

*Do każdego listu należy dołączyć podpisane oświadczenia, które dostępne są na stronie www.radiorsc.pl lub w siedzibie Radia RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, 96-100. Listy bez dołączonych oświadczeń nie będą kwalifikowały się do udziału w konkursie.

 • Osoba zgłaszająca może nominować wyłącznie jedną osobę i wysłać wyłącznie jeden list  (zgłoszenie).
  • O wygranej decyduje komisja (jury) składająca się z trzech osób.

Wygrywa najpiękniejszy, najciekawszy, najbardziej kreatywny, wzruszający list miłosny.

Nagrodami są: 4 dwudniowe pobyty dla dwóch osób w Hotel Afrodyta Business & Spa, Letniskowa 4a, 96-325 Radziejowice, każdy o wartości 1500 zł.

 • Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

– Organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

– Sponsora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

 • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

–   z akceptacją regulaminu konkursu,

–   ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 1. NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK
 1. Nagrodą jest dwudniowy pobyt dla dwóch osób. Zaproszenie obejmuje (śniadanie, obiadokolację, wstęp do strefy Spa, parking, bibliotekę). Ilość nagród 4, łączna wartość zaproszeń to 6000 zł, każdy po 1500 zł.
  Zaproszenie ważne jest do 31.12.2021r. Zwycięzca zobowiązany jest do ustalenia terminu pobytu ze Sponsorem przed upływem terminu ważności.
 2. Zwycięzca może odebrać nagrodę w siedzibie Radia RSC przy ulicy Sobieskiego 81 96-100 Skierniewice. Każda osoba, która wygrywa nagrodę ma 10 dni roboczych na odbiór nagrody.
 3. Jeżeli wartość nagrody nie przekracza 2000zł, tym samym Zwycięzca jest zwolniony z uiszczenia opłaty podatkowej (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z  dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz.U. z 2010r. NR 51, poz. 307 z późn. Zm.). W przypadku nieodebrania nagrody w/w terminie, przejdzie ona na własność Sponsora.
 4. Sponsor zobowiązuje się przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia lub problemy związane z realizacją zaproszeń osób wygranych. Tym samym RADIO RSC nie bierze odpowiedzialności za realizacje voucherów, miejsce pobytu i wszelkie płatności wynikające z wykorzystania voucherów.

 5. Każda osoba biorąca udział w konkursie może wygrać jedną nagrodę na miesiąc.  Wszelkie próby ponownego wzięcia udziału w trakcie w/w dni będą odrzucane lub dyskwalifikowane.
 • Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym czasie, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 •  Reklamacje rozpatruje komisja, która zwołuje Organizator wraz ze Sponsorem. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listownie na adres Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice .
 • Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich wpływu.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu w siedzibie Organizatora. Organizator oraz Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu oraz treści regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem  28.07.2021 roku.
 • Załączniki do konkursu, które należy podpisać i dołączyć do listu:

a) zgoda na wykorzystanie wizerunku,

b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu,

c) klauzula informacyjna RODO,

d) zgodna na publikację listu.

ZAŁĄCZNIKI:

…………………………..

Miejscowość, data

 1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie nagrania mojego wizerunku na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z konkursem „List Miłosny” RADIA RSC.

…………………………….………..

                                                                                                                       podpis 

 • ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu, w celu umożliwienia skontaktowania się w przypadku mogącej wystąpić w przyszłości okoliczności przyznania nagrody za przesłane wykonanie przez RADIO RSC z siedzibą w Skierniewicach 96-100, ul. Sobieskiego 81.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku, w celu wzięcia udziału w konkursie „List Miłosny” RADIA RSC z siedzibą w Skierniewicach 96-100, ul. Sobieskiego 81.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach prawidłowej realizacji konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach https://cekis.pl/ w zakładce RODO.

…………………………….………..

                                                                                                                       podpis 

…………………………..

Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na publikację listu

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………..….,

jako Uczestnik konkursu „List Miłosny” w RADIU RSC,                                                                                                               

wyrażam zgodę na udostępnienie mojego listu, w postaci zdjęcia/wyemitowania na antenie RADIA RSC, umieszczenia na stronie internetowej: www.radiorsc.pl  w zakładce „Konkursy”, na czas nieokreślony.

…………………………….………..

                                                                                                                       podpis