REGULAMIN KONKURSU „Odgadnij miasta”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiot przekazujący nagrodę do konkursu zwanym dalej „Sponsorem” to Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest: Radio RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, NIP: 836-10-00-793.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz telefonu kontaktowego na liście zwycięzców w wewnętrznym systemie zapisów. Wgląd do niego ma Organizator, Sponsor na potrzeby wydania nagród, a także organy umocowane przepisami prawa.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudzielenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są również pobierane i przetwarzane podczas odbioru nagród.
 3. Każda z osób biorących udział w konkursie musi mieć ukończone 18 lat.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 22.07.24 roku do 09.08.2024 roku i podzielony został na cztery tury.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu (wyłonienie zwycięzcy) następuje w każdy piątek do godziny 15:00.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci do udziału w konkursie.
 4. Konkurs polega na odgadnięciu nazwy miast oraz Państw(z całej Europy) z danego tygodnia i udzieleniu telefonicznej odpowiedzi. Konkurs trwa od poniedziałku do czwartku, rozstrzygnięcie konkursu w każdy piątek po godzinie 10:00. Wygrywa ta osoba, która dodzwoni się jako pierwsza na numer 46 833-34-43 i poprawnie udzieli odpowiedzi.
 5. Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi na antenie Radia RSC, i która jest mieszkańcem powiatu, którego konkurs dotyczy.
 6. Zwycięzca każdej tury wyraża zgodę na upublicznienie swojego wizerunku (wraz z wygranym voucherem) na stronie www Radia RSC oraz w mediach społecznościowych w celach promocyjnych.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzców konkursu wyłoni Organizator (dalej: Jury) składające się z trzech przedstawicieli, na podstawie udzielonych poprawnych odpowiedzi.
 2. W przypadku, gdy osoba nominowana wygrała już jedną nagrodę w niniejszym konkursie jest automatycznie zdyskwalifikowana w dalszym jego toku. Każda osoba biorąca udział w konkursie może wygrać jedną nagrodę. Dotyczy to również członków rodziny tej osoby. Wszelkie próby ponownego wzięcia udziału w trakcie w/w konkursu będą odrzucane.
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
  • Organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
  • Sponsora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
 4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
  • z akceptacją REGULAMINU KONKURU „Odgadnij Miasta-Państwa”,
  • z akceptacją REGULAMINU OGÓLNEGO KONKURSÓW RADIA RSC, przy czym w przypadku kolizji zapisów obu regulaminów pierwszeństwo mają postanowienia REGULAMIN KONKURU „Odgadnij Miasta-Państwa”
  • ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminach,
  • z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 1. Nagrody to vouchery na bilety w dwie strony dla dwóch osób, z możliwością zabrania bagażu podręcznego. Łącznie 4 (cztery) vouchery, po jednej na każdy kierunek z Łodzi:
  – Londyn-Stansted,

– Mediolan-Bergamo ,

– Bruksela-Charleroi,

– Dublin.
Każdy voucher obejmuje bilety w taryfie Adult Regular dla każdego pasażera. Realizacja Vouchera w terminie do 31.12.2024 roku. W przypadku niedostępności biletów na wskazane kierunki, Lotnisko, w porozumieniu z laureatami, zastrzega sobie prawo do wymiany nagrody na podwójny bilet lotniczy w dwie strony na inny kierunek dostępny z Portu Lotniczego ŁÓDŹ).

 1. Wartość nagród:
  • lot pierwszy o wartości 1300 zł,
  • lot drugi o wartości 1300 zł,
  • lot trzeci o wartości 1300 zł,
  • lot czwarty o wartości 1300 zł.
 2. Sponsor zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia lub problemy związane z realizacją voucherów osób wygranych. Tym samym Radio RSC nie bierze odpowiedzialności za realizację voucherów, miejsce pobytu i wszelkie płatności wynikające z wykorzystania voucherów.
 3. Osoba „wygrana” odbierająca voucher zgadza się i akceptuje niniejszy Regulamin.
 4. Zwycięzca odbiera nagrodę w wybranym przez Sponsora lub Organizatora miejscu. Każda osoba, która wygrywa nagrodę ma 10 dni roboczych na odbiór nagrody.
  W przypadku nieodebrania nagrody w/w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Sponsorowi.
 5. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym czasie, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 2. Reklamacje rozpatruje komisja, która zwołuje Organizator wraz ze Sponsorem. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listownie na adres Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice lub na e-mail [email protected]…..
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu w siedzibie Organizatora. Organizator oraz Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu oraz treści regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 19.07.2024 roku.