Regulamin konkursów w Radiu RSC

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW RADIA RSC

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursów opisanych w niniejszym regulaminie jest Centrum Kultury
  i Sztuki w Skierniewicach (dalej: CKiS) ul. Reymonta 33; NIP : 8361000793; REGON: 001013370 – Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice, tel. 46 833-34-41, e-mail.: [email protected] (w dalszej części regulaminu zwana “Organizatorem”).
 2. Regulamin określa ramowe zasady konkursów przeprowadzanych przez Organizatora za pośrednictwem:
  1. Radia RSC nadającego na falach 88,6 FM oraz Radia Internetowego
  2. strony internetowej Organizatora pod adresem radiorsc.pl
  3. portali społecznościowych grupy Meta Platforms, Inc. (Facebook oraz Instagram)
  4. portalu społecznościowego TikTok.
 3. Fundatorem nagród w konkursach jest Organizator lub osoby trzecie (sponsorzy).
 4. Konkursy organizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
 6. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Nadto, w przypadku konkursów, o których mowa w ust. 2 podpunkty c. i d. uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, która posiada profil na portalu społecznościowym, za pośrednictwem którego przeprowadzany jest konkurs zgodny z regulaminem tego portalu.

§ 2. Zasady konkursów

 1. Zapowiedzi poszczególnych konkursów ogłaszane będą na antenie Radia RSC lub na stronie internetowej wskazanej w § 1 ust. 2 podpunkt b. regulaminu (w szczególności zawarte mogą być w podcastach udostępnianych na tej stronie internetowej) lub na profilach Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, na portalach wskazanych w § 1 ust. 2 podpunkty c. i d. regulaminu. Każda zapowiedź będzie dotyczyła jednego i odrębnego konkursu i będzie zawierała co najmniej:
  1. zadanie konkursowe;
  2. termin zbierania zgłoszeń w konkursie;
  3. rodzaj oraz liczbę nagród przewidzianych w konkursie;
  4. zasady wyłaniania zwycięzców konkursu.
 2. Przystępując do udziału w danym konkursie uczestnik wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zapowiedzi danego konkursu.
 3. Zgłoszenia konkursowe zbierane za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub portali, o których mowa w ust. 2 podpunkty c. i d. i wówczas muszą być zgodnez regulaminami i zasadami korzystania z tych portali.

§ 3. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursów, dokonania wyboru zwycięzców konkursów, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji regulaminu, Organizator każdorazowo powoła komisję konkursową, w skład której wejdą osoby delegowane przez Organizatora.
Trzy osobowa komisja, składa się z:
– Redaktor naczelny,

– Kierownik ds. reklamy i marketingu,

– Specjalista ds. reklamy i marketingu.

§ 4. Nagrody

 1. Nagrodą w danym konkursie będzie nagroda określona w zapowiedzi tego konkursu, zgodnie z § 2 ust. 1 regulaminu („Nagroda”).
 2. Wartość Nagrody przewidzianej dla jednego laureata nie może przekraczać kwoty 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany danej Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości danej Nagrody, w przypadku gdy z przyczyn od Organizatora niezależnych przyznanie pierwotnie przewidzianej w konkursie Nagrody nie będzie możliwe.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

§ 5. Warunki przyznawania Nagród

 1. Warunkiem uczestnictwa w danym konkursie jest wykonanie przez uczestnika zadania konkursowego oraz spełnienie pozostałych wymagań określonych w zapowiedzi danego konkursu, o których mowa w § 2 ust. 1 regulaminu.
 2. Zwycięzcą danego konkursu zostaje osoba wyłoniona zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 1 regulaminu („Zwycięzca”). Jeżeli w danym konkursie nie zostanie wyłoniony Zwycięzca Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
 3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu Nagrody przez Organizatora w co najmniej jeden z następujących sposobów:
  1. w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie do konkursu (w przypadku konkursów, w których zgłoszenia zbierane były za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub
  2. w wiadomości prywatnej przesłanej przez jeden z portali, o których mowa § 1 ust. 2 podpunkt c. – d. regulaminu (w przypadku konkursów, w których zgłoszenia zbierane były za pośrednictwem tego portalu).
 4. Zwycięzca może odebrać Nagrodę osobiście w siedzibie Radia RSC/Centrum Kultury i Sztuki, chyba że co innego zostanie ustalone między Zwycięzcą a Organizatorem. Adres siedziby Radia RSC/Centrum Kultury i Sztuki został podany w § 1 ust. 1 regulaminu.
 5. W celu doręczenia Nagrody Zwycięzca może zostać poproszony przez Organizatora o wysłanie na adres email: [email protected] swojego imienia, nazwiska i adresu do doręczeń.
 6. Jeśli Nagroda będzie miała formę rzeczową, jej odbiór przez Zwycięzcę zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez Organizatora i Zwycięzcę (w przypadku odbioru osobistego) lub poprzez podpisanie listu przewozowego (w przypadku wysłania Nagrody przesyłką kurierską).
 7. Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody wskutek odmowy podania danych wskazanych w ust. 5 powyżej lub nieodebrania Nagrody w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o przyznaniu Nagrody, chyba że Zwycięzca i Organizator ustalą inny termin; wówczas Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody w przypadku nieodebrania Nagrody w terminie uzgodnionym.
 8. Nagroda do czasu jej wydania Zwycięzcy pozostaje własnością fundatora.

§ 6. Dane osobowe

 1. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych związane z uczestnictwem w konkursie zostały uregulowane w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Uczestnik danego konkursu w przypadku objęcia zgłoszeniem konkursowym osoby trzecie, w tym wskazane w § 7 ust. 1 pkt b, zobowiązuje się przekazać w imieniu Organizatora każdej z osób objętych zgłoszeniem konkursowym obowiązek informacyjny z art. 14 RODO stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 7. Prawa autorskie, pokrewne i osobiste

 1. Przyjmuje się, że przesłanie zgłoszenia w konkursie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, iż uczestnik ten:
  1. posiada wszelkie prawa do przesyłanego zgłoszenia, w tym do zdjęć i innych utworów zawartych w zgłoszeniu;
  2. uzyskał zgodę każdej z osób uwiecznionych w zgłoszeniu na rozpowszechnianie ich wizerunków lub głosów w zakresie przewidzianym niniejszym regulaminem, w szczególności na publikację zgłoszenia zawierającego ich dobra chronione na stronie internetowej Organizatora lub w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok);
  3. korzystanie ze zgłoszeń, zawartych w zgłoszeniach utworów i dóbr osobistych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika konkursu ani innych osób żadnego wynagrodzenia lub odszkodowania;
  4. poniesie pełną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich zgłaszanych do Organizatora w związku z eksploatacją zgłoszenia konkursowego zgodnie z niniejszym regulaminie oraz zwolni z tej odpowiedzialności Organizatora;
  5. przekazuje Organizatorowi prawo do decydowania czy zgłoszenie wykorzystywane zgodnie z regulaminem będzie opatrzone danymi autora, czy też będzie publikowane bez podawania tych danych.
 2. Uczestnik wraz z przesłaniem zgłoszenia wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku uwiecznionego w zgłoszeniu i wizerunków innych osób uwiecznionych w zgłoszeniu na stronie internetowej Organizatora lub na portalach wskazanych w § 1 ust. 2 regulaminu, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego
 3. Jeżeli zgłoszenie konkursowe lub poszczególne elementy tego zgłoszenia będą miały cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik konkursu z chwilą przesłania zgłoszenia do konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszenia, jego fragmentów lub elementów, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet).
 4. Organizator ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania ze zgłoszenia w zakresie, o którym mowa w ustępach powyżej lub udzielić w tym zakresie sublicencji.
 5. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ustępach powyżej, nabywa prawo do dokonywania przeróbek montażowych, skrótów i innych zmian, potrzebnych dla wykorzystania zgłoszenia w zakresie określonym w ustępach 2 – 4 powyżej.

§ 8. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane Organizatorowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego konkursu.
 2. Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). Adres Organizatora został wskazany w § 1 ust. 1 regulaminu.
 3. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu składającego reklamację, a także dokładny opis wskazujący na powód reklamacji.
 4. Organizator w terminie 21 dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie ani za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika konkursu.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim uczestnika konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Żaden z konkursów Organizatora nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związany. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie danego konkursu jest Organizator, a uczestnik konkursu dokonując zgłoszenia w konkursie wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z konkursem.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: [email protected]
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: [email protected],
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:
  1. wyrażonej zgody na przetwarzanie wizerunku oraz danych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu umożliwienia administratorowi prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych,
  2. zawartej umowy o treści Regulaminu Konkursu Plebiscytowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wzięcia udziału w konkursie
  3. przepisów prawa:
   1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – w celu rozpatrzenia wniosku lub skargi,
   2. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – w celach rozliczeniowo-podatkowych,
  4. art. 6 ust. 1 lit. f – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak m.in. dochodzenie roszczeń, rozpatrywanie reklamacji
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: firma kurierska, firma wspierająca administratora w zakresie ochrony danych osobowych, doradcom prawnym i podatkowym, agencjom reklamowym, podmiotom zajmującym się obsługą webankiet, dostawcy usług informatycznych, dostawcy usługi SMS, dostawy usług płatności elektronicznych, naszym partnerom, fundatorom nagród i sponsorom.
 3. prasa, portale społecznościowe.
 1. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie danych osobowych. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 2. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 5. do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych wymaganych przepisami prawa jest obligatoryjne, a konsekwencjami ich nie podania będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.