Regulamin aukcji w ramach 32. finału WOŚP

REGULAMIN AUKCJI PROWADZONEJ NA ANTENIE RADIA RSC DNIA 28.01.2024 R.

INFORMACJA OGÓLNA:

Organizatorem aukcji (dalej jako „Aukcja”) jest RADIO RSC Rozgłośnia lokalna z siedzibą w Skierniewicach, 96 –100, ul. Sobieskiego 81, działająca pod Centrum Kultury i Sztuki ul. Reymonta 33,

96-100 Skierniewice, posiadającą numer NIP: 836 10 00 793 oraz wpis do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Skierniewice nr KS.7 .,

zwana dalej „Organizatorem”.

Aukcja organizowana jest w porozumieniu i na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. z siedzibą w Warszawie (kod 02-738), ul. Dominikańska 19cKRS: 0000030897, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 521-30-03-700, REGON 010168068,zwaną dalej „Fundacją

POSTANOWIENIA REGULAMINU:

§1

Niniejszy regulamin określa zasady Aukcji, która zostanie przeprowadzona na antenie Radia RSC w dniu 28.01.2024. Aukcja prowadzona zostanie w godzinach od 14.00 do 20.00 na antenie Radia RSC.

§2

Przedmioty licytacji, cel aukcji, uczestnicy:

Przedmiotem licytacji jest:

 1. ZŁOTE JABŁUSZKO wykonane przez MW JUBILER Marek Woźniak. Całość waży 19,13 g, 14 karat.
 2. Rękawice bokserskie z autografem siedmiokrotnego Mistrza Polski w boksie olimpijskim –  Mirosława Nowosady – cena wywoławcza: 100 zł
 3. Rękawice bokserskie z autografem Mistrzyni Świata UFC – Joanny Jędrzejczyk – cena wywoławcza: 100 zł
 4. Maska z teledysku Józefiny do piosenki „Kubański rum” – cena wywoławcza: 100 zł
 5. Płyta Kwiatu Jabłoni „Pokaz slajdów” z dedykacją od muzyków Kasi i Jacka Sienkiewiczów – cena wywoławcza: 100 zł
 6. Voucher na wycieczkę motocyklową do 200 km z Freewolną Grupą Motocyklową „Niedzielne wilki” – cena wywoławcza: 50 zł
 7. Voucher na całkowity udział w IV Ogólnopolskim Skierniewickim Zlocie Motocyklowym „Niedzielne Wilki” 31.08. – 01.09.2024 r. – cena wywoławcza: 50 zł
 8. Kopia 1:1 plakatu motocyklowego z 1947 r. przekazane przez Freewolną Grupę Motocyklistów „Niedzielne Wilki” – cena wywoławcza: 50 zł
 9. Grafika „Mroczny” wykonana przez motocyklistkę, przekazana przez przez Freewolną Grupę Motocyklistów „Niedzielne Wilki” – cena wywoławcza: 50 zł
 10. Blacha zlotowa z III Ogólnopolskiego Skierniewickiego Zlotu Motocyklowego „Niedzielne Wilki” – cena wywoławcza: 50 zł
 11. Rękodzieło (bieżnik/dywanik)  wykonane przez 93-letnią podopieczną Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach – cena wywoławcza: 100 zł
 12. Voucher na ognisko przekazany przez Sielską Stanicę – cena wywoławcza: 100 zł
 13. Zestaw gadżetów kibica GT Racing Team (ręcznik, okulary, płaszcz przeciwdeszczowy, plecak, czapka, flaga) – cena wywoławcza: 50 zł
 14. Zestaw gadżetów kibica GT Racing Team (ręcznik, okulary, płaszcz przeciwdeszczowy, plecak, czapka, flaga) – cena wywoławcza: 50 zł
 15. Reklama na jednym z autobusów MZK na czas 3 miesięcy – cena wywoławcza: 200 zł
 16. Płyta 4Dreamers z autografem Kuby Szmajkowskiego – cena wywoławcza: 100 zł
 17. Voucher na obóz harcerski 2024 r. o wartości 1850 zł – cena wywoławcza: 200 zł
 18. Voucher na nocleg ze śniadaniem w Sielskiej Stanicy – cena wywoławcza: 100 zł
 19. Koszulka „Wojownik Judo Team” z autografami Mariana Tałaja – brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, 8. Dan Judo oraz Przemysława Matyjaszka – 5. Zawodnika Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, dwukrotnego medalisty Mistrzostw Europy – cena wywoławcza: 100 zł
 20. Pióro Małgorzaty Kidawy – Błońskiej wraz z jej podpisem – cena wywoławcza: 100 zł
 21. Różowa sukienka Soni Maselik z teledysku piosenki „Do przodu” – cena wywoławcza: 100 zł

W Licytacji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne (należycie reprezentowane) lub firmy reprezentowane przez właściciela lub jego pełnomocnika (dalej „Uczestnik”), które w czasie trwania aukcji zgłosiły uczestnictwo w licytacji telefonicznie pod numerem telefonu 46 833-34-43 (Złote Jabłuszko) , 46 833-34-41 (pozostałe przedmioty)

§3

Przebieg licytacji:

 1. Przedmiot podlegający licytacji będzie prezentowany na Portalu Facebook Radia RSC od dnia 26.01.2024 roku od godz. 16.00.
 2. Kwota wyjściowa licytacji ustalona rozpoczyna się od 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto i jest różna dla wystawionych przedmiotów do licytacji. Wyjątek stanowi Złote Jabłuszko, którego cena wywoławcza to : 9 999,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto.
 3. Uczestnicy mogą składać oferty zakupu przedmiotów licytacji, w dniu 28.01.2024 roku, w godzinach 14.00-20.00, pod numerem telefonu 46 833-34-43 (Złote Jabłuszko) , 46 833-34-41. Licytacja Złotego Jabłuszka będzie odbywać pod numerem telefonu 46 833-34-43.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączeń telefonicznych i systemów teleinformatycznych oraz za skutki wynikające z ewentualnych awarii z tym związanych.
 5. Przy licytacji należy podać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu oraz deklarowaną kwotę. Każdy zgłaszający się Uczestnik może wybrać dla siebie pseudonim lub nazwę, pod którą będzie przez cały czas trwania Licytacji występowała zgłoszona osoba lub firma. Operator obowiązany jest używać publicznie wyłącznie zgłoszonego pseudonimu lub nazwy. Wybrany przez Uczestnika pseudonim lub nazwa nie może być oznaczeniem naruszającym lub mogący naruszać dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich, jak również służyć propagowaniu jakichkolwiek idei politycznych.

W trakcie licytacji będą używane jedynie imiona osób licytujących ewentualnie, pseudonim, nazwa firmy. Szczegółowe kwestie administrowania danymi osobowymi reguluje § 7 poniżej.

 1. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji zadeklaruje wyższą kwotę.
 2. Licytacja przedmiotu potrwa do godziny 20.00 dnia 28.01.2024 r. Wygrywa uczestnik , który zadeklarował najwyższą kwotę.
 3. W przypadku wycofania się z licytacji Uczestnika, który zadeklarował najwyższą kwotę, zwycięzcą licytacji zostaje kolejny Uczestnik (wg kryterium najwyższej zadeklarowanej kwoty za licytowany przedmiot).
 4. Wyniki licytacji przeprowadzonej na antenie Radia RSC zostaną podane na antenie Radia RSC oraz na Portalu Facebooku RADIA RSC. Wyniki są wiążące i ostateczne, rodzą skutki cywilnoprawne w przypadku Zakończenia Licytacji.

§4

Zwycięzca licytacji zobowiązuje się do wpłaty zadeklarowanej kwoty za wylicytowany przedmiot w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2024 r. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Centrum Kultury i Sztuki: 32 9297 0005 0012 2988 2000 0001, Bank Spółdzielczy, Skierniewice. Dowód wpłaty powinien być opatrzony dopiskiem Licytacja przedmiotu (nazwa przedmiotu i kwota). Wszystkie wpłaty z licytacji zostaną przekazane na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

§5

 1. Wylicytowany przedmiot będzie można odebrać w siedzibie RADIA RSC po przedstawieniu dowodu wpłaty od dnia 31.01.2024 – 12.02.2024 rok.
 2. Odbiór wylicytowanego przedmiotu może dokonać osoba, która wygrała licytację (lub osoba upełnomocniona) legitymująca się własnym dowodem osobistym / lub pełnomocnictwem prawnym udzielonym przez osobę, która wygrała licytację, oraz dowód wpłaty wylicytowanej kwoty.

§6

 1. Wszystkie kwestie sporne powstałe w czasie trwania licytacji należy składać telefonicznie, poza anteną na numer 46 833-34-42 do RADIA RSC w czasie trwania aukcji. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
 2. Wątpliwości i reklamacje składane po zakończeniu licytacji nie będą rozpatrywane.

§ 7

 1. Każdy uczestnik licytacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania licytacji.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.radiorsc.pl.
 4. Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani żadne z podmiotów z nim związany.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Problemy w funkcjonowaniu licytacji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
 2. Wystąpienie przerw w funkcjonowaniu licytacji zaistniałych z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
 3. Udział w Aukcji Uczestników w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ewentualne szkody tym spowodowane.

§8

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Organizatora w dniu 26 stycznia 2024 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33 96-100 Skierniewice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: [email protected],
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: [email protected] lub [email protected],
 3. Dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO w celach promocyjnych, uczestnictwa w działaniach określonych w regulaminie oraz w celu realizacji m.in. przepisów prawa podatkowego, administracyjnego, tj. rozliczeń nagród itp.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: firma obsługująca stronę internetową administratora, firma fotograficzna wykonująca zdjęcia, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
 3. prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z naszą placówką
 1. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie danych osobowych. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO, przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 6. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w działaniach określonych w regulaminie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.