Regulamin konkursu “Plebiscyt Rodzinny”

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Plebiscyt Rodzinny” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym „Plebiscyt Rodzinny”

Art.1 Informacje ogólne.

 • Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Plebiscyt Rodzinny” .
 • Organizatorem Konkursu Plebiscytowego jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach (dalej: CKiS) ul. Reymonta 33; NIP : 8361000793; REGON : 001013370 – Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice, tel. 46 833-34-41, e-mail.: [email protected]
 • Sponsorem konkursu Plebiscytowego jest Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, NIP: 5260200081.
 • Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia etapu plebiscytowego Konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.
 • Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
 • Konkurs Plebiscytowy organizowany jest na obszarze powiatu skierniewickiego, rawskiego, brzezińskiego, łowickiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego.
 • Organizator może podjąć decyzję o zmianie zasięgu Konkursu Plebiscytowego.
 • Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania.
 • Konkurs Plebiscytowy trwa od 20.05.2024 do 21.06.2024 ., w tym:
 • od dnia 20.05.2024 do dnia 06.06.2024 – pierwszy etap – nadsyłanie fotografii;
 • od dnia 12.06.2024 do dnia 21.06.2024 godz. 12:00 – drugi etap – głosowanie;
 • rozstrzygnięcie Konkursu Plebiscytowego w dniu 21.06.2024 godz. 12:00.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w Konkursie Plebiscytowym.
 • Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących treści SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
 • Akceptacja niniejszego regulaminu przez Uczestnika jest jednoznaczna z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursu Plebiscytowego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu Plebiscytowego w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje opisane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach stron www. www.radiorsc.pl i na profilu Radia RSC oraz CKiS na Facebooku.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Uczestnicy.

 • Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty. Uczestnikiem w Konkursie Plebiscytowym może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych po przesłaniu na adres e-mail [email protected] zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1). Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1), z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie Plebiscytowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami”
 • Uczestnikami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, Koordynatora Technicznego oraz osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu Plebiscytowego oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • Osoba dokonująca zgłoszenia, akceptując Regulamin, oświadcza, że:
 • Jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
 • Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach stron www.radiorsc.pl oraz na profilu Facebook Organizatora,
 • wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) ze wskazaniem oznaczenia autorstwa oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego. Kandydat oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
 • Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych,
 • dokonuje zgłoszenia za wiedzą i zgodą wszystkich osób znajdujących się na materiale wizualnym wideo, prezentacja, fotografia) , którego dane osobowe przekazuje Organizatorowi w ramach zgłoszenia, a także, że przekaże tej osobie informacje o możliwości zapoznania się z klauzulą obowiązku informacyjnego Organizatora dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym uczestników, w tym osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
 • Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania uczestnictwa w Konkursie Plebiscytowym, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie Uczestnika najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tego Uczestnika zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofanego Uczestnika.
 • Materiały dotyczące Plebiscytu, w tym opis Uczestników, wyniki głosowania, lista laureatów etc. stanowią materiał prasowy w rozumieniu ustawy prawo prasowe z racji publikacji przez Organizatora.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.

 • Zgłoszenia udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać poprzez adres e-mail [email protected] do dnia 06.06.2024 r. do godz. 12:00. za pomocą wyznaczonego formularza stanowiącego Załącznik nr 1. Prosimy o przesłanie maila z dopiskiem „Plebiscyt Rodzinny”.
 • Do maila należy załączyć wypełnione prawidłowo formularze (załącznik 1) niniejszego Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego pełnej akceptacji w sposób przewidziany w formularzu.

Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym powinny zawierać:

 • Imię i nazwisko kandydata (obowiązkowe);
 • Miejscowość zamieszkania (obowiązkowe);
 • Kontaktowy numer telefonu kandydata (obowiązkowe);
 • Zdjęcie wykonane przez kandydata (1 szt., maksymalny rozmiar pliku: 10 MB, dopuszczalne pliki: jpg, jpeg, png); Zabawne zdjęcie rodzinne.
 • Autoprezentacja (nieobowiązkowe).
 • Imię i nazwisko rodzica zgłaszanej osoby – nieobowiązkowe, tylko w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej;
 • Numer telefonu rodzica – nieobowiązkowe, tylko w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej.
 • Imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz kontakt telefoniczny (obowiązkowe),

 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, zasadami współżycia społecznego oraz prawem.
 • Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy uczestników. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych poniżej.
 • W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy uczestników Konkursu Plebiscytowego.
 • W dniu 11.06.2024 na stronie internetowej www.radiorsc.pl i na Facebooku zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie
i wybór laureatów.

 • Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się za pomocą SMS.
 • W przypadku głosowania za pomocą SMS: głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7248 w treści wpisując prefiks „rsc” i numer zdjęcia.
 • Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów będzie dostępna na stronie www.radiorsc.pl od dnia 11.06.2024 r.
 • Głosujący za pomocą SMS oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
 • Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT ( 2zł + VAT).
 • Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie Plebiscytowym na jedno zdjęcie.
 • Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą SMS może oddać dowolną liczbę głosów, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7248 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.
 • W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
 • Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Koordynator Techniczny.
 • Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którą został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów abonenckich, z których wysyłane zostały wiadomości SMS w celu oddania głosu na kandydata w każdym czasie, poprzez próbę kontaktu z abonentem odnośnego numeru. W razie dwukrotnego braku odpowiedzi ze strony odnośnego abonenta Organizator ma prawo pomniejszyć wynik głosowania na danego kandydata o niezweryfikowane głosy. Organizator nie ma obowiązku zwrotu kosztu wysłanych wiadomości SMS przez niezweryfikowanych w wyżej opisanych okolicznościach abonentów.
 • W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
 • Głosować w Konkursie Plebiscytowym mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
 • Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pomocą SMS.
 • Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez SMS głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Notą informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 • W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą one miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie Plebiscytowym.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym.

 • Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu Plebiscytowego do dnia 21.06.2024 r. na stronie internetowej www.radiorsc.pl oraz na Facebooku.
 • Za wydanie nagród w Konkursie Plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
 • Nagrody w Konkursie Plebiscytowym są następujące: 1 nocleg ze śniadaniem dla rodziny 2+2 oraz całodniowym wejściem na teren Parku Julinek o wartości 960 zł.
 • Warunkiem odebrania nagrody jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez osobę nagrodzoną.
 • Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 • Nagrodę można odebrać do dnia 12.07.2024 r. w siedzibie Organizatora.
 • Nagroda w Konkursie Plebiscytowym zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Konkursu Plebiscytowego powstaje obowiązek podatkowy.
 • W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej, w warunkach art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, Laureat Konkursu Plebiscytowego przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
 • W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej lub nagrody łączonej pieniężnej
 • i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Konkursu Plebiscytowego niniejszym wyraża zgodę.
 • Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 Reklamacje.

 • Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice., z dopiskiem „Plebiscyt Rodzinny – reklamacja”.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania nagrody.
 • Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, ul. Reymonta 33 96-100 Skierniewice. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: [email protected],
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: [email protected] lub [email protected],
 • Dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO w celach promocyjnych, uczestnictwa w działaniach określonych w regulaminie oraz w celu realizacji m.in. przepisów prawa podatkowego, administracyjnego, tj. rozliczeń nagród itp.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: firma obsługująca stronę internetową administratora, firma fotograficzna wykonująca zdjęcia, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
  c) prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z naszą placówką
 • Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie danych osobowych. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO, przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w działaniach określonych w regulaminie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.