REGULAMIN DOTYCZĄCY KONKURSU „Moje wymarzone wakacje”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiot przekazujący nagrodę do konkursu zwanym dalej „Sponsorem” to Super Cena Paweł Karalus, NIP: 836-156-94-12, ulica Kopernika 5, Skierniewice.
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest: Radio RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, NIP: 836-10-00-793.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 1. Zasięg konkursu dotyczy obszaru nadawania częstotliwości Radia RSC.
  DANE OSOBOWE
 2. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku                      z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr PESEL oraz telefonu kontaktowego na liście zwycięzców.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udzielenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są również pobierane i przetwarzane podczas odbioru nagród.
 3. Każda z osób biorących udział w konkursie musi mieć ukończone 18lat. W przypadku, gdy konkurs dotyczy osób do 18 roku życia, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za podopiecznego. 

  ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs trwa od 05.05.2022r. do 29.05.2022. Rozstrzygnięcie konkursu (wyłonienie zwycięzcy) nastąpi w plebiscycie sms-owym, który zakończy się 27.05.2022 roku.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci do udziału w konkursie.
 4. Warunki konkursu:

– Tematyka prac: „Moje wymarzone wakacje”.

– konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

– praca powinna być wykonana dowolna techniką plastyczną na płaszczyźnie w formacie A4.

– Uczestnik zgłasza tylko jedna prace plastyczną.

– Każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię , nazwisko, wiek, numer telefonu rodzica).

– Prace prosimy przynosić do siedziby RADIA RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice, do dnia 17.05.2022 roku.

– Wszystkie zakwalifikowane prace wezmą udział w plebiscycie smsowym od dnia 23.05.2022 roku.

– Zdjęcia zakwalifikowanych prac pojawią się na radiowym Facebooku po 17.05.2022r.

– Plebiscyt rozpocznie się od 23.05.2022 roku i potrwa do 27.05.2022 roku.

– Wręczenie nagród podczas trwania Dnia Dziecka w parku w dniu 29.05.2022.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o godzinie odbioru nagród bliżej terminu.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcę konkursu wyłoni Organizator (dalej: Jury) składające się z trzech przedstawicieli, na podstawie udzielonej odpowiedzi.

2. W przypadku, gdy osoba nominowana wygrała już jedną nagrodę w miesiącu maj jest automatycznie zdyskwalifikowana w tym konkursie.

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

– Organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

– Sponsora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

–   z akceptacją regulaminu konkursu,

–   ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych
w regulaminie,

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 1. Nagrodą są vouchery dla dzieci o łącznej wartości 1000 zł brutto.
 2. I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł.
 3. Nagroda do wykorzystania w Siedzibie sponsora, ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewice.
  Sponsor zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia lub problemy związane z realizacją voucherów osób wygranych.
 4. Osoba „wygrana” zgadza się i akceptuje regulamin.
 5. Zwycięzca odbiera nagrodę w wybranym przez Sponsora lub Organizatora miejscu. Każda osoba, która wygrywa nagrodę ma 10dni roboczych na odbiór nagrody.
  Jeżeli wartość nagrody nie przekracza 2000zł, tym samym Zwycięzca jest zwolniony z uiszczenia opłaty podatkowej (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z  dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz.U. z 2010r. NR 51, poz. 307 z późn. Zm.). W przypadku nieodebrania nagrody w/w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Sponsorowi.
 6. Każda osoba biorąca udział w konkursie może wygrać jedną nagrodę na miesiąc.  Wszelkie próby ponownego wzięcia udziału w trakcie w/w dni będą odrzucane lub dyskwalifikowane.
 • Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym czasie, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 •  Reklamacje rozpatruje komisja, która zwołuje Organizator wraz ze Sponsorem. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listownie na adres Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice .
 • Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich wpływu.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu w siedzibie Organizatora. Organizator oraz Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu oraz treści regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem  05.05.2022 roku.