Plebiscyt RADIA RSC. Najpopularniejszy Sportowiec Skierniewic 2022.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SMS-OWYM PLEBISCYCIE NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA 2022.

Sponsorem jest:

Zwycięzca otrzyma voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób z wyżywieniem oraz dostępem do AQUA SPA.

Jak głosować:

Należy wysłać smsa pod numer 72601 o treści rsc. numer kandydata. Koszt smsa 2,46 z VAT.

Elward Goran
Miejski Klub Sportowy Ósemka Skierniewice
SMS O TREŚCI RSC.4 POD NUMER 72601

.

.

.

.

.

.

Regulamin  PLEBISCYTU– „Plebiscyt Radia RSC. Najpopularniejszy Sportowiec Skierniewic 2022”

Art. 1. ORGANIZATOR

Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest RADIO RSC .

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

 1. Udział w Plebiscycie mogą wziąć osoby które:
  1. oddadzą głos w Plebiscycie;
  2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Każdy głosujący w Plebiscycie poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, wyraża zgodę na otrzymywanie  wiadomości informacyjno-reklamowych sponsora i/lub partnera organizatora Plebiscytu.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1.  Plebiscyt będzie trwał w dniach od 1.03 do 10.03.2023 r. (do godziny 15.00)

2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi na finale plebiscytu  .

Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU

 1. W Plebiscycie biorą udział kandydaci zgłoszeni przez organizatora.
 2. Każdej kandydaturze zostaną przydzielone numery porządkowe. Kandydatury wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na łamach strony radiorsc.pl oraz na radiowym facebooku w okresie trwania Plebiscytu.
 3. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
 4. Głosować można wysyłając wiadomości SMS.
 5. Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na nr 72601 w treści należy wpisać rsc (kropka) oraz numer przypisany osobie (np. rsc.101). Koszt jednego SMS-a wynosi 2,46 z VAT .

Art. 5 NAGRODY

Zwyciężczynią Plebiscytu zostanie osoba, która otrzyma najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y).

Art. 6 PRZEPISY KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez RADIO RSC oraz prawo powszechnie obowiązujące.

 1. Organizatorem akcji „RADIO RSC” (zwanej dalej RADIO), z wykorzystaniem usług SMS Premium Rate, zajmuje się RADIO RSC (zwane dalej „Radiem”) z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 81 (zwaną dalej „Siedzibą”)
 2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs będzie prowadzony na antenie RADIA RSC 88.6FM.
 4. Nagrodą jest:

– weekendowy pobyt dla dwóch osób z wyżywieniem.

5.   Ogłoszenie wyników głosowania  nastąpi w dniu 10.03.2023  roku na stronie Radia RSC.

6.   W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm  współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższych rodzin pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

7. Sponsorem jest Hotel Afrodyta Business & Spa w Radziejowicach pod Warszawą.