Wyśpiewaj jingiel RADIA RSC

Wyśpiewaj jingiel Radia RSC i… WYGRAJ 7dniowy pobyt dla dwóch osób!

Zaśpiew powinien zawierać nazwę stacji (Radio RSC), częstotliwość (88,6 FM) plus ewentualnie określnik Radio RSC – Twoje miejsce – Twoja muzyka.

Liczymy na Waszą pomysłowość i własną interpretację. Jingiel nie może przekroczyć 15stu sekund. Zgłoszenia mogą być w formie acapella lub z podkładem muzycznym.

Najlepsze wybierze skład jury, w którym zasiądzie: Monika Urlik, Marek Kościkiewicz, Szymon Wydra i Maciej Balcar.

Trzy najbardziej przebojowe zgłoszenia zostaną nagrodzone VOUCHEREM DLA DWÓCH OSÓB na 7dniowe pobyty w jednym z ponad 70ciu hoteli w kraju. Vouchery zachowują ważność do końca maja 2021 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konkurs@radiorsc.pl

Sponsorem nagród jest Krzysztof Pałatyński i Studio MOVIE
– Fotografia i film z Twojego Ślubu i Wesela. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 lipca.

https://vimeo.com/423778915?fbclid=IwAR1gIRStS1zXjg-dtp1inbaj-4KwHMH-p44MrmoKxsOBLA3k7NCnfWc43eA

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa Konkursu:
  Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wyśpiewaj jingiel RADIA RSC”.
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest:
 3. Radio RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, NIP: 836-10-00-793.
 4. Krzysztof Palatyński i Studio Movie, Łowicz – Wygoda 79, 99-400 Łowicz, NIP 834 160 25 14.
 1. Zasięg konkursu.

Konkurs ma rangę Ogólnopolską.

 1. Czas trwania konkursu.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.06.2020 r. i kończy w dniu 10.07.2020 r.

DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

KONKURSU

 1. Konkurs polega na przesłaniu jingla. Zaśpiew powinien zawierać nazwę stacji (Radio RSC), częstotliwość (88,6 FM) plus ewentualnie określnik Radio RSC – Twoje miejsce – Twoja muzyka. Jingiel nie może przekroczyć 15 sekund. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna. ( z zastrzeżeniem pkt.7 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

– Organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

–   firmy Krzysztof Palatyński i STUDIO MOVIE.

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

–   z akceptacją regulaminu konkursu,

–   ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału                         w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności  w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powołał 4 osobową Komisję Konkursową.                    W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.
 2. W skład komisji wchodzą:

– Monika Urlik,

– Marek Kościkiewicz,

– Szymon Wydra

– Maciej Balcar

PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
  1. a) zgłaszania udziału w konkursie,
 • Przesłania jingla na adres: konkurs@radiorsc.pl
 • Zaśpiew powinien zawierać nazwę stacji (Radio RSC), częstotliwość (88,6 FM) plus ewentualnie określnik Radio RSC – Twoje miejsce – Twoja muzyka. Jingiel nie może przekroczyć 15 sekund.
 • W mailu należy podać dane: imię, nazwisko, numer telefonu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Maile nieopisane, anonimowe nie będą kwalifikowane do konkursu.
 • Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 • Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2020 roku.
 1. b) wyłanianie zwycięzców,

– Podczas konkursu Komisja wybierze 3 uczestników, którzy zostaną zwycięzcami konkursu.

 • Ogłoszenie wyników eliminacji nastąpi na radiowym facebooku oraz antenie w dniu 1.07.2020 roku.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Osoby zgłaszające zobowiązane są do przekazania Organizatorowi konkursu wszelkich praw autorskich dotyczących danego zgłoszenia.

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:

– 3 vouchery dla dwóch osób na 7 dniowe pobyty w jednym z 70ciu hoteli w kraju(wykaz z voucherze) Osoba otrzymująca voucher będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty za wyżywienie w czasie trwania pobytu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody za pomocą radiowego facebooka oraz na antenie. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 1. Zwycięzca może odebrać nagrodę w siedzibie Radia RSC przy ulicy Sobieskiego 81
  96-100 Skierniewice do dnia 31.07.2020 r.
  Wartość nagrody nie przekracza 2000zł, tym samym Zwycięzca jest zwolniony z uiszczenia opłaty podatkowej (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz.U. z 2010r. NR 51, poz. 307 z późn. Zm.). W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.
 1. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po dniu 10.07.2020 r. nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 2. Reklamacje rozpatruje komisja, którą zwołuje Organizator wraz z Fundatorem. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listownie na adres Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice .
 1. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, oraz treści regulaminu.