REGULAMIN AUKCJI PROWADZONEJ NA ANTENIE RADIA RSC

DNIA 29.01.2023 R.

INFORMACJA OGÓLNA:

Organizatorem aukcji (dalej jako „Aukcja”) jest RADIO RSC Rozgłośnia lokalna z siedzibą w Skierniewicach, 96 –100, ul. Sobieskiego 81, działająca pod Centrum Kultury i Sztuki ul. Reymonta 33,

96-100 Skierniewice, posiadającą numer  NIP: 836 10 00 793 oraz wpis do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Skierniewice nr KS.4011-2752 500 zł.,

zwana dalej „Organizatorem”.

Aukcja organizowana jest w porozumieniu i na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  z siedzibą w Warszawie  (kod 02-738), ul. Dominikańska 19cKRS: 0000030897, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 521-30-03-700, REGON 010168068,zwaną dalej „Fundacją

POSTANOWIENIA REGULAMINU:

§1

Niniejszy regulamin określa zasady Aukcji, która zostanie przeprowadzona na antenie Radia RSC w dniu 29.01.2023. Aukcja prowadzona zostanie  w godzinach od 14.00 do 21.00 na antenie Radia RSC.

§2

Przedmioty licytacji, cel aukcji, uczestnicy:

Przedmiotem licytacji jest:

 1. ZŁOTE JABŁUSZKO. Serduszko wysadzane brylantami. Wykonane przez MW JUBILER Marek Woźniak. Całość waży 19,13 g, 14 karat.
 2. Voucher na personalny trening EMS modelujący sylwetkę o wartości 580 złotych – 150 zł
 3. 3. Koszulka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z autografem Jerzego Owsiaka + kalendarz książkowy – 150 zł
 4. Bluza i koszulka klubowa Seiken Dojo z autografami Mistrza Świata w Karate – Marka Ociesielskiego – 200 zł
 5. Bon o wartości 500 złotych do kliniki urody Lucyna Day Spa – 150 zł
 6. Ręcznie dziergany szal od Małgorzaty Skrobacz  – 150 zł
 7. Zestaw gadżetów klubowych UKS Nawa, w skład których wchodzą: reprezentacyjna koszulka ze złotym nadrukiem, ręcznik, czapka, bidon oraz worek sportowy – 100 zł
 8. Rękawice bokserskie z autografem darczyńcy – sportowca Mirosława Nowosady – 200 zł
 9. Obraz wykonany przez podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach – 100 zł
 10. Koszulka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy + kalendarz ścienny – 100 zł
 11. Bombka z podpisem judoczki Anety Szczepańskiej oraz gadżety dla biegaczy od Skierniewickiego Stowarzyszenia Olimpijczyk – 100 zł
 12. Dwa zaproszenia na Bal „Bida”, który odbędzie się 4.02.2023 r. w rezydencji Strobów – 200 zl
 13.  Narty biegowe od Martyny Galewicz z jej autografem – 300 zł
 14. Voucher na wybraną usługę o wartości 200 zł w salonie fryzjerskim „Pasja” Ewy Sadowskiej – 100 zł
 15. Obraz Reginy Kochanowskiej „W zieleni” – akryl o wym. 110×80 – 300 zł
 16.  Voucher na przejażdżkę bryczką lub saniami dla 6 osób z dodatkową atrakcją w postaci ogniska – zaprasza Arkadiusz Jażdżyk – 300 zł
 17.  Zestaw gadżetów Klubu Wojownik Judo Team – spodnie i bluza dresowa (rozm. L), bidon, plecak, smycz i kalendarz ścienny – 100 zł
 18. Voucher o wartości 1195 zł na wybrany kurs semestralny w szkole „Giganci Programowania” w Skierniewicach – 400 zł
 19.  Obraz Dominiki Radomskiej zatytułowany „Podróż do nowego” z cyklu „Opowieść” 2023 r. – akryl na płótnie, wym. 30×20 – 300 zł
 20. Voucher na 10 oprowadzeń na kucyku w stajni AREX – 200 zł
 21. Sękacz o wadze 3,5 kg – PPHU „WABO” BOGUMIŁ KLIMKOWSKI – 150 zł
 22. Voucher na spędzenie jednego dnia w Radiu RSC – poznanie pracy dziennikarzy i prezenterów – zakres do ustalenia z Redaktor Naczelną – 100 zł
 23.  

W Licytacji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne (należycie reprezentowane) lub firmy reprezentowane przez właściciela lub jego pełnomocnika (dalej „Uczestnik”), które w czasie trwania aukcji zgłosiły uczestnictwo w licytacji telefonicznie pod numerem telefonu 46 833-34-43 (Złote Jabłuszko) , 46 833-34-42, 788-516-880 (pozostałe przedmioty)

§3

Przebieg licytacji:

 1. Przedmiot podlegający licytacji będzie prezentowany na Portalu Facebook Radia RSC od dnia 27.01.2023 roku od godz. 16.00.
 2. Kwota wyjściowa licytacji ustalona dla każdego z przedmiotów od 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto. Wyjątek stanowi złote jabłuszko, którego cena wywoławcza to : 4000,00 zł (słownie cztery tysiące złotych) brutto
 3. Uczestnicy mogą składać oferty zakupu przedmiotów  licytacji, w dniu 29.01.2022 roku, w godzinach 14.00-20.00, pod numerem telefonu  46 833-34-41 (Złote Jabłuszko) , 46 833-34-42, 788-516-880. Licytacja złotego jabłuszka będzie odbywać pod numerem telefonu 46 833-34-43.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączeń telefonicznych i systemów teleinformatycznych oraz za skutki wynikające z ewentualnych awarii z tym związanych.
 5. Przy licytacji należy podać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu oraz deklarowaną kwotę. Każdy zgłaszający się Uczestnik może wybrać dla siebie pseudonim lub nazwę, pod którą będzie przez cały czas trwania Licytacji występowała zgłoszona osoba lub firma. Operator obowiązany jest używać publicznie wyłącznie zgłoszonego pseudonimu lub nazwy. Wybrany przez Uczestnika pseudonim lub nazwa nie może być oznaczeniem naruszającym lub mogący naruszać dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich, jak również służyć propagowaniu jakichkolwiek idei politycznych.
 • W trakcie licytacji będą używane jedynie imiona osób licytujących ewentualnie, pseudonim, nazwa firmy. Szczegółowe kwestie administrowania danymi osobowymi reguluje § 7 poniżej.
 1. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji zadeklaruje wyższą kwotę.
 2. Licytacja przedmiotu potrwa do godziny 20.00 dnia 29.01.2023 r. Wygrywa uczestnik , który zadeklarował najwyższą kwotę.
 3. W przypadku wycofania się z licytacji Uczestnika, który zadeklarował najwyższą kwotę, zwycięzcą licytacji zostaje kolejny Uczestnik (wg kryterium najwyższej zadeklarowanej kwoty za licytowany przedmiot).
 4. Wyniki licytacji przeprowadzonej na antenie Radia RSC zostaną podane na antenie Radia RSC oraz na Portalu Facebooku RADIA RSC. Wyniki są wiążące i ostateczne rodzą skutki cywilnoprawne w przypadku Zakończenia Licytacji.

§4

Zwycięzca licytacji zobowiązuje się do wpłaty zadeklarowanej kwoty za  wylicytowany przedmiot w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2023 r. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Centrum Kultury i Sztuki: 32 9297 0005 0012 2988 2000 0001, Bank Spółdzielczy, Skierniewice lub w kasie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Reymonta 33,  2/4, 96-100 Skierniewice. Dowód wpłaty powinien być opatrzony dopiskiem licytacja przedmiotu (nazwa przedmiotu i kwota). Wszystkie wpłaty z licytacji zostaną przekazane na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

§5

 1. Wylicytowany przedmiot będzie można odebrać  w siedzibie RADIA RSC po przedstawieniu dowodu wpłaty od dnia 2.02.2023 – 10.02.2023 rok.
 2. Odbiór wylicytowanego przedmiotu może dokonać osoba, która wygrała licytację (lub osoba upełnomocniona) legitymująca się własnym dowodem osobistym / lub pełnomocnictwem prawnym udzielonym przez osobę, która wygrała licytację, oraz dowód wpłaty wylicytowanej kwoty.

§6

 1. Wszystkie kwestie sporne powstałe w czasie trwania licytacji należy składać do RADIA RSC w czasie trwania aukcji. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
 2. Wątpliwości i reklamacje składane po zakończeniu licytacji nie będą rozpatrywane.

§ 7

Obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia licytacji na rzecz WOŚP, w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów;
 2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w licytacji.
 3. Organizator licytacji jest równocześnie Administratorem Danych Osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Centrum Kultury i Sztuki, zamieszczoną na stronie internetowej www.cekis.pl. Uczestnik licytacji przystępując do licytacji i podając swoje dane osobowe (telefonicznie) wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach redakcyjnych i marketingowych (związanych z organizacją licytacji), dokumentacji i rozliczenia licytacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia licytacji i w terminie do 21 dni od jego zakończenia w sposób widoczny na stronie internetowej Radia RSC. Dane osobowe osoby wygrywającej licytację będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Radiu RSC przez okres pięciu (5) lat od początku roku następującego po roku, w którym licytacja została zakończona, przy czym dane osobowe ujawniane publicznie zostaną ograniczone do wizerunku oraz danych profilowych Facebook Uczestnika Konkursu.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w licytacji obejmuje także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości.
 6. W każdym czasie uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników licytacji. Mogą one być wykorzystane przez  Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

§ 8

 1. Każdy uczestnik licytacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania licytacji.
 3. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.radiorsc.pl.
 4. Organizator informuje, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani żadne z podmiotów z nim związany.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 6. Problemy w funkcjonowaniu Aukcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie  przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku  problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
 7. Wystąpienie przerw w funkcjonowaniu Aukcji zaistniałych z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
 8. Udział w Aukcji Uczestników w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu i ewentualne szkody tym spowodowane.

§9

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Organizatora w dniu 27 stycznia 2023 roku.