Regulamin konkursów

REGULAMIN DOTYCZĄCY  KONKURSÓW NA ANTENIE RADIA RSC

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiot przekazujący nagrodę do konkursu zwanym dalej „Sponsorem” jest zmienny, indywidualny dla każdego z konkursów.
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest:
 3. Radio RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, NIP: 836-10-00-793.
 4. Zasięg konkursu dotyczy obszaru nadawania częstotliwości Radia RSC.

DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr PESEL oraz telefonu kontaktowego na liście zwycięzców.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udzielenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są również pobierane i przetwarzane podczas odbioru nagród.
 2. Każda z osób biorących udział w konkursie musi mieć ukończone 18lat. W przypadku, gdy konkurs dotyczy osób do 18 roku życia, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za podopiecznego.

KONKURS

 1. Zasady konkursu są zmienne, indywidualne dla każdego z konkursów. Zasady te określa Organizator wraz ze Sponsorem.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

– Organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
– Sponsora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
  – z akceptacją regulaminu konkursu,
  – ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  – z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 1. Zwycięzca może odebrać ngrodę w siedzibie Radia RSC przy ulicy Sobieskiego 81 96-100 Skierniewice lub w wybranym przez Sponsora lub Organizatora miejscu. Każda osoba, która wygrywa nagrodę ma 10dni roboczych na odbiór nagrody.
  Jeżeli wartość nagrody nie przekracza 2000zł, tym samym Zwycięzca jest zwolniony z uiszczenia opłaty podatkowej (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz.U. z 2010r. NR 51, poz. 307 z późn. Zm.). W przypadku nieodebrania nagrody w/w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Sponsorowi.
 2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może wygrać jedną nagrodę na miesiąc. Wszelkie próby ponownego wzięcia udziału w trakcie w/w dni będą odrzucane lub dyskwalifikowane.
 3. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym czasie, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 2. Reklamacje rozpatruje komisja, która zwołuje Organizator wraz ze Sponsorem. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listownie na adres Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu w siedzibie Organizatora. Organizator oraz Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu oraz treści regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 01.06.2020 roku.

REGULAMIN DOTYCZĄCY  KONKURU „Konkurs Giganci Programowania”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiot przekazujący nagrodę do konkursu zwanym dalej „Sponsorem” to LEVEL UP Rafał Dworak, NIP: 8361743525, Adama Asnyka 92,  96-100 Skierniewice.
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest: Radio RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, NIP: 836-10-00-793.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 1. Zasięg konkursu dotyczy obszaru nadawania częstotliwości Radia RSC.
  DANE OSOBOWE
 2. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku                      z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr PESEL oraz telefonu kontaktowego na liście zwycięzców.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udzielenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są również pobierane i przetwarzane podczas odbioru nagród.
 3. Każda z osób biorących udział w konkursie musi mieć ukończone 18lat. W przypadku, gdy konkurs dotyczy osób do 18 roku życia, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za podopiecznego. 

  ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs trwa od 01.09.2021r. do 24.09.2021. Rozstrzygnięcie konkursu (wyłonienie zwycięzcy) następuje w każdą na antenie RADIA RSC.
  2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci do udziału w konkursie.
 4. 4. Konkurs polega na dodzwonieniu się w odpowiednim momencie i udzieleniu poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie.
 5. Wygrywa ta osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi.

  ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

  1. Zwycięzcę konkursu wyłoni Organizator (dalej: Jury) składające się z trzech przedstawicieli, na podstawie udzielonej odpowiedzi.

  2. W przypadku, gdy osoba nominowana wygrała już jedną nagrodę w miesiącu czerwiec jest automatycznie zdyskwalifikowana w tym konkursie.

  3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

– Organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

– Sponsora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

–   z akceptacją regulaminu konkursu,

–   ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych
w regulaminie,

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 1. Nagrodami są:

– kurs: 7-9lat  – 950 zł – do realizacji od października 2021 do lutego 2022- Podstawy tworzenia gier semestr 1 (rozdanie w dniu 8.09.2021rok)

– kurs: 10-12lat  – 950 zł – do realizacji od października 2021  do lutego 2022- Programy i Gry Komputerowe semestr 1 (rozdanie w dniu 15.09.2021rok)

– kurs: 13-15lat  -1050 zł – do realizacji od października 2021 do lutego 2022- Wstęp do Programowania w C# semestr 1 (rozdanie w dniu 22.09.2021rok)

– kurs: 16-18lat  –  1050 zł   – do realizacji od października 2021  do lutego 2022-  Wstęp do Programowania w C# semestr 1 (rozdanie w dniu 29.09.2021rok)

Sponsor zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia lub problemy związane z realizacją voucherów osób wygranych.

 1. Vouchery ważne są do 1.02.2022 roku.
 2. Osoba „wygrana” zgadza się i akceptuje regulamin.  
 3. Zwycięzca odbiera nagrodę w wybranym przez Sponsora lub Organizatora miejscu.
  Odbiór nagrody w siedzibie Radia RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice. W godzinach 8.30-15.30. Każda osoba, która wygrywa nagrodę ma 10dni roboczych na odbiór.
  Jeżeli wartość nagrody nie przekracza 2000zł, tym samym Zwycięzca jest zwolniony z uiszczenia opłaty podatkowej (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z  dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz.U. z 2010r. NR 51, poz. 307 z późn. Zm.). W przypadku nieodebrania nagrody w/w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Sponsorowi.
 4. Każda osoba biorąca udział w konkursie może wygrać jedną nagrodę na miesiąc.  Wszelkie próby ponownego wzięcia udziału w trakcie w/w dni będą odrzucane lub dyskwalifikowane.
 • Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym czasie, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 •  Reklamacje rozpatruje komisja, która zwołuje Organizator wraz ze Sponsorem. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listownie na adres Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice .
 • Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich wpływu.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu w siedzibie Organizatora. Organizator oraz Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu oraz treści regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem  27.09.2021 roku.

REGULAMIN DOTYCZĄCY  KONKURU „Artykuły szkolne”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiot przekazujący nagrodę do konkursu zwanym dalej „Sponsorem” to SKŁADNICA BIS P.K.Osówniak S.C., NIP: 8360003772, ulica Sobieskiego 16M, 96-100 Skierniewice.
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest: Radio RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, NIP: 836-10-00-793.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 1. Zasięg konkursu dotyczy obszaru nadawania częstotliwości Radia RSC.
  DANE OSOBOWE
 2. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku                      z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr PESEL oraz telefonu kontaktowego na liście zwycięzców.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udzielenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są również pobierane i przetwarzane podczas odbioru nagród.
 3. Każda z osób biorących udział w konkursie musi mieć ukończone 18lat. W przypadku, gdy konkurs dotyczy osób do 18 roku życia, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za podopiecznego. 

  ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs trwa od 1.09.2021r. do 30.09.2021. Rozstrzygnięcie konkursu (wyłonienie zwycięzcy) następuje codziennie od poniedziałku do piątku.
  2.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie chęci do udziału w konkursie oraz dodzwonienie się pod numer podany na antenie Radia RSC.
  3. Sponsor zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia. Tym samym RADIO RSC nie bierze odpowiedzialności za produkty.

  4. W przypadku, gdy osoba nominowana wygrała już jedną nagrodę w miesiącu maj jest automatycznie zdyskwalifikowana w tym konkursie.

  5. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

– Organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

– Sponsora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

–   z akceptacją regulaminu konkursu,

–   ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych
w regulaminie,

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 1. Nagrodą jest kupon o wartości 50 zł na wykorzystanie w Hurtowni.
 2. Sponsor zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia. Tym samym Radio RSC nie bierze odpowiedzialności za wydane produkty. Osoba „wygrana” odbierająca nagrodę zgadza się i akceptuje regulamin.  
 3. Zwycięzca odbiera nagrodę w wybranym przez Sponsora lub Organizatora miejscu. Każda osoba, która wygrywa nagrodę ma 10dni roboczych na odbiór nagrody.
  Jeżeli wartość nagrody nie przekracza 2000zł, tym samym Zwycięzca jest zwolniony z uiszczenia opłaty podatkowej (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z  dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz.U. z 2010r. NR 51, poz. 307 z późn. Zm.). W przypadku nieodebrania nagrody w/w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Sponsorowi.
 4. Każda osoba biorąca udział w konkursie może wygrać jedną nagrodę na miesiąc.  Wszelkie próby ponownego wzięcia udziału w trakcie w/w dni będą odrzucane lub dyskwalifikowane.
 • Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym czasie, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 •  Reklamacje rozpatruje komisja, która zwołuje Organizator wraz ze Sponsorem. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listownie na adres Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice .
 • Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich wpływu.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu w siedzibie Organizatora. Organizator oraz Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu oraz treści regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem  27.09.2021 roku.

REGULAMIN DOTYCZĄCY  KONKURU „Nieperfekcyjna Pani Domu”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Podmiot przekazujący nagrodę do konkursu zwanym dalej „Sponsorem” to Off Outlet ,  NIP:, ulica Sobieskiego 16M, 96-100 Skierniewice.
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest:

Radio RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, NIP: 836-10-00-793.

 • Zasięg konkursu dotyczy obszaru nadawania częstotliwości Radia RSC.

 1. DANE OSOBOWE
 2. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku                      z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr PESEL oraz telefonu kontaktowego na liście zwycięzców.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udzielenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są również pobierane i przetwarzane podczas odbioru nagród.

 3. Każda z osób biorących udział w konkursie musi mieć ukończone 18lat. W przypadku, gdy konkurs dotyczy osób do 18 roku życia, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za podopiecznego. 
 1. KONKURS
 1. Zasady.
  1.  Konkurs trwa od 06.09.2021r. do 24.09.2021.
  1. Zgłoszenia składane są przez wiadomość prywatną na Facebook Radio RSC
     https://www.facebook.com/RSCskc
  1. Zgłoszenie polega na podaniu numeru telefonu osoby zgłaszającej lub numeru telefonu osoby nominowanej do wygrania nagrody. Należy w kilku słowach opisać dlaczego to właśnie Ty, bądź osoba nominowana możecie nazywać się „nieperfekcyjnymi”.
  1. Osoba zgłaszająca może nominować wyłącznie jedną osobę lub siebie i wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie.
  1. Zwycięzcę konkursu na dany dzień wyłoni Organizator (dalej: Jury) składające się z trzech przedstawicieli, na podstawie udzielonej odpowiedzi.
  1. Wygrywa osoba, która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi. 

W przypadku, gdy osoba nominowana wygrała już jedną nagrodę w miesiącu czerwiec zostaje automatycznie zdyskwalifikowana w tym konkursie.

 • Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

– Organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

– Sponsora oraz członkowie jego najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

 • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

–   z akceptacją regulaminu konkursu,

–   ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 1. NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK
 1. Nagrodami są:

– Thermomix Hoffen o wartości 1500zł brutto

– Tefal Stacja Parowa o wartości 500zł brutto

– Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12V MAX NITEO o wartości 150zł brutto

– Odkurzacz Warsztatowy Niteo Tools 1300 W o wartości 200zł netto

 • Zwycięzca może odebrać nagrodę w siedzibie Radia RSC przy ulicy Sobieskiego 81 96-100 Skierniewice lub w wybranym przez Sponsora lub Organizatora miejscu. Każda osoba, która wygrywa nagrodę ma 10dni roboczych na odbiór nagrody.
  Jeżeli wartość nagrody nie przekracza 2000zł, tym samym Zwycięzca jest zwolniony z uiszczenia opłaty podatkowej (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z  dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz.U. z 2010r. NR 51, poz. 307 z późn. Zm.). W przypadku nieodebrania nagrody w/w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Sponsorowi.

 • Każda osoba biorąca udział w konkursie może wygrać jedną nagrodę na miesiąc.  Wszelkie próby ponownego wzięcia udziału w trakcie w/w dni będą odrzucane lub dyskwalifikowane.
 • Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym czasie, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 •  Reklamacje rozpatruje komisja, która zwołuje Organizator wraz ze Sponsorem. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listownie na adres Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice .
 • Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich wpływu.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu w siedzibie Organizatora. Organizator oraz Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu oraz treści regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem  01.09.2021 roku.