Regulamin konkursów

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursów organizowanych dla słuchaczy RADIA RSC.

 2. Organizatorem konkursów jest RADIO RSC z siedzibą w Skierniewicach przy ul.   Sobieskiego 81, zwane dalej Radiem RSC lub Radiem.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia warunki regulaminu, z wyjątkiem pracowników Radia RSC oraz członków ich rodzin.

 2. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych uzyskanych przez Radio RSC w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania oraz numeru dokumentu  tożsamości na liście zwycięzców, jedynie dla użytku organizatora.

 3. Uczestnicy, którzy biorą udział w konkursie sms- owym wyrażają zgodę na otrzymywanie  telefonicznie, w tym poprzez wiadomości sms,  informacji dot. konkursów radiowych organizowanych przez Radio,  w okresie 3 miesięcy od wysłania zgłoszenia udziału w danym konkursie.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie przez Radio RSC,  uniemożliwia udział w konkursie oraz odbiór nagrody.

 5. Niezależnie od długości i rodzaju konkursów uczestnik może być laureatem tylko jeden raz w miesiącu – dotyczy konkursów antenowych.

INFORMACJA O WYGRANEJ

 1. Warunki udziału w konkursie, podawane są przez prezentera na antenie/stronie/radiowym funpage, w zależności od indywidualnych ustaleń pomiędzy Radiem RSC, a sponsorem nagród.

 2. Nagrody konkursowe w każdym konkursie  wyznacza biuro reklamy RADIA RSC.

 3. Radio RSC określa nagrody, które nie podlegają spieniężeniu oraz nie istnieje możliwość ich zamiany.

 4. Możliwość wygrania nagrody mają wyłącznie uczestnicy konkursu, którzy wyślą poprawne zgłoszenie drogą mailową, sms-ową, telefonicznie lub poprzez portal facebook.

 5. O wyborze zwycięzców decydują wyznaczeni pracownicy Radia RSC odpowiadający za organizacje konkursu lub osoba wyznaczona przez sponsora nagród.

 6. Osoba prowadząca konkurs powiadomi zwycięzcę Konkursu telefonicznie/mailowo/na facebooku o przyznaniu nagrody.

 7. Zwycięzca zostanie poinformowany o warunkach odbioru nagrody oraz zostanie poproszony o podanie danych.

 8. Jeżeli wartość nagrody rzeczowej przekracza 2000,00 zł/dwa tysiące złotych/  zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić organizatorowi podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody, nie później niż w dniu wydania nagrody. ( art. 21 ust.1 pkt. 68 w zw. z art. 41 ust.7  ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.)

 9. Wpłata podatku, o którym mowa w pkt.7 powyżej jest warunkiem  koniecznym do odbioru przez zwycięzcę konkursu nagrody rzeczowej.

ODBIÓR NAGRÓD

 1. Termin odbioru nagrody upływa po 14 dniach od daty poinformowania uczestnika  konkursu o  wygranej.

 2. W celu odbioru nagrody uczestnik konkursu powinien stawić się w biurze reklamy, które znajduje się w siedzibie Radia  RSC  w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 81, chyba, że podane jest inne miejsce odbioru nagrody.

 3. Przy odbiorze wygranej uczestnik konkursu musi wylegitymować się aktualnym dokumentem tożsamości.

 4. Jeżeli zwycięzca nie ma możliwości osobistego odbioru nagrody, może upoważnić do odbioru nagrody inną wskazaną przez siebie osobę.

 5. Nagrody można odebrać od poniedziałku do piątku w siedzibie Radia RSC, ul. Sobieskiego 81, Skierniewce, w biurze reklamy, w godzinach od 8.30 do 15.30.

 6. Jeżeli zwycięzca nie ma możliwości odbioru  nagrody
  w wyznaczonych dniach i godzinach, powinien zadzwonić do biura reklamy pod numer telefonu 
  46 833-34-41 i indywidualnie ustalić termin.

 7. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie, wskazanym w pkt. 1 powyżej, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. RADIO RSC nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań i odpowiedzi w przypadku konkursów sponsorowanych.

 2. Regulamin konkursów jest udostępniony do wglądu w siedzibie Radia RSC, a także na stronie internetowej radiorsc.pl.

 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.

 4. Wszelkie treści obraźliwe, naruszające dobra osobiste w jakikolwiek sposób sprzeczne z przepisami obowiązującego praca lub zasadami współżycia społecznego nie będą uwzględniane. Organizator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia i wykluczenia zgłoszenia z udziału w konkursie.

 5. Konkursy na antenie/stronie/facebooku nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane ani przeprowadzane przez Portal Facebook ani z nim związane. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.