„Kolędy czas!”

PLEBISCYT „Kolędy czas!” – zaczynamy prezentacje i głosowanie.

Głosowanie rozpocznie się od 29.11.2022 od godziny 14.00 i potrwa do 5.12.2022 do godziny 14.00.

CZEKAJĄ NA WAS WSPANIAŁE NAGRODY!!!

Nagranie i realizacja dźwięku w profesjonalnym studiu wokalnym w CKiS – publikacja nagrania w mediach społecznościowych.

Występ podczas świątecznego spotkania miejskiego w dniu 18.12.2022r.

Bon o wartości 200 złotych do wykorzystania w Hurtowni Zabawek Pawkazabawka.pl

 1. Maja Rozpara, 9 lat „Podarunki z nieba” – sł.: Łukasz Tartas muz.: Weronika Korthals
  SMS o treści: rsc.1 na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT)

2. Hanna Gajewska, 10 lat – „Cicho, cicho pastuszkowie” – org. wyk. Katarzyna Konciak
SMS o treści: rsc.2 na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT)

3. Wojtek Sumiński, 8 lat „Piosenki z dzwonkami” muz,: Jarosław Piątkowski
SMS o treści: rsc.3 na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT)

4. Nadia Piechut, 9 lat – „Kołysanka dla Jezusa” – sł. i muz.:  Jakub Piotr Kamiński
SMS o treści: rsc.4 na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT)

5. Aleksander Ferreira, 10 lat – „Cicha noc” – kolęda tradycyjna
SMS o treści: rsc.5 na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT)

6. Nikola Piorun, 8 lat – „Opowieść gwiazdki” – sł.: Agnieszka Dyniakowska, muz.: Małgorzata Sadowska
SMS o treści: rsc.6 na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT)

7. Julia Górecka, 6 lat – „Piosenki z dzwonkami” – muz,: Jarosław Piątkowski
SMS o treści: rsc.7 na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT)

8. Lena Wójt, 10 lat – „Mędrcy świata” – kolęda tradycyjna
SMS o treści: rsc.8 na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT)

9. Krzysztof Przybył, 8 lat – „Bosy pastuszek” – sł.: Anna Warecka, muz.: Andrzej Seroczyński
SMS o treści: rsc.9 na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT)

10. Ludmiła Belta, 8 lat – „Lulajże Jezuniu” – kolęda tradycyjna
SMS o treści: rsc.10 na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT)

11. Michał Trzak, 9 lat – „Jadą kolędnicy, jadą” – sł.: Elżbieta Buczyńska, muz,: Jarosław Piątkowski
SMS o treści: rsc.11 na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT)

.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa Konkursu „Kolędy czas”, Plebiscyt „Kolędy czas”.
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest:
  • Radio RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, NIP: 836-10-00-793.
 3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.
 4. Zasięg konkursu.
  Konkurs odbędzie się na obszarze byłego województwa skierniewickiego.
 5. Czas trwania konkursu.
  Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.11.2022 r. o godz. 8.00 i kończy w dniu 06.12.2022 r. o godz. 16.00.
 6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.


DANE OSOBOWE

 1. Zasięg konkursu dotyczy obszaru nadawania częstotliwości Radia RSC.
  DANE OSOBOWE
 2. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr PESEL oraz telefonu kontaktowego na liście zwycięzców w wewnętrznym systemie zapisów. Wgląd do niego ma Organizator, Sponsor na potrzeby wydania nagród, a także organy umocowane przepisami prawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udzielenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są również pobierane i przetwarzane podczas odbioru nagród.
 3. Każda z osób biorących udział w konkursie musi mieć ukończone 18 lat. W przypadku, gdy konkurs dotyczy osób do 18. roku życia, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za podopiecznego. 


KONKURSU

 1. Celem konkursu jest propagowanie śpiewania kolęd i pastorałek oraz rozwijanie umiejętności artystycznych mieszkańców Skierniewic i okolicy.
 2. Wszystkie zgłoszenia biorą udział w Konkursie Radia RSC „Kolędy czas” oraz Plebiscyt „Kolędy czas”.
 3. Konkurs polega przesłaniu pliku dźwiękowego w formacie mp3.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Każdy uczestnik przygotowuje 1 kolędę lub pastorałkę, a czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie pliku w formacie mp3 do 5 minut oraz podanie danych: imię, nazwisko, telefon kontaktowy do opiekuna, wiek. Materiały zgłoszeniowe należy wysłać na adres mailowy: biuro@radiorsc.pl
 6. Termin nadsyłania nagrań i kart zgłoszeń : do 27 listopada 2022 r. Nagrania powinny być wykonane starannie.
 7. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
  • Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
  • firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.
 8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
  • z akceptacją regulaminu konkursu,
  • ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  • z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.


KOMISJA KONKURSOWA

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.


PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
  •  zgłaszania udziału w konkursie,
   • Przesłanie pliku dźwiękowego w formacie mp3 na adres: biuro@radiorsc.pl, z dopiskiem „Kolędy czas”.
   • W mailu należy podać imię oraz nazwisko, wiek, telefon do opiekuna. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Maile nieopisane, anonimowe nie będą kwalifikowane do konkursu.
   • Każdy z uczestników może przesłać tylko jedno nagranie.
   • Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
   • Zgłoszenia przyjmowane są do 27.11.2022 r., do godziny 23.59.  
  • wyłaniania uczestników finału konkursu ( eliminacje ),
   • Do eliminacji przechodzą wszystkie maile prawidłowo zgłoszone. 
   • Ogłoszenie wyników eliminacji nastąpi poprzez kontakt mailowy, informacje pojawią się na  radiowym Facebooku oraz stronie internetowej w dniu 28.11.2022 roku. Wszystkie zgłoszenia wezmą udział w dwóch konkursach:
   • Plebiscyt Kolędy czas – zwycięzcą zostanie osoba, która uzyska największa ilość smsów.
   • Konkurs Kolędy czas – zwycięzca zostanie wybrany przez jury Radia RSC.
  • wyłaniania zwycięzcy finału konkursu – Plebiscyt Kolędy czas 2022
   • Dźwięki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.radiorsc.pl oraz na radiowym Facebooku.
   • Czas trwania plebiscytu, od 29.11.2022r.  (start, godzina 14.00) do 05.12.2022, do godziny 14.00.
   • Zwycięzcą zostanie osoba, które uzyska największą ilość smsów.
 2. Konkurs Kolędy czas
  • Dźwięki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.radiorsc.pl oraz na radiowym Facebooku.
  • Rozstrzygnięcie i wyłonienie zwycięzcy nastąpi 06.12.2022
  • Zwycięzca zostanie wybrany przez jury Radia RSC składające się z komisji trzy osobowej.
 3. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod numer 72601 wiadomości SMS ( dalej „SMS” ), w której wpisze treść rsc. numer dźwięku. Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.
 4. Informacje o uczestnikach pojawią się na radiowym facebooku oraz na stronie www.radiorsc.pl.
 5. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest na radiowym facebooku lub na Witrynie, www.radiorsc.pl. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.
 6. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS.
 7. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.
 8. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie. W przypadku przysłania błędnej treści, uczestnik zostanie o tym powiadomiony w SMS-ie zwrotnym.
 9. Podczas eliminacji Komisja Konkursowa wybierze uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do finału konkursu.


NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
  Plebiscyt „Kolędy czas”:
  • Nagranie i realizacja dźwięku w profesjonalnym studiu wokalnym w CKiS – publikacja nagrania w mediach społecznościowych.
  • Występ podczas świątecznego spotkania miejskiego w dniu 18.12.2022r.
  • Bon o wartości 200 złotych do wykorzystania w Hurtowni Zabawek Super Cena.

Konkurs „Kolędy czas”:

 1. Nagranie i realizacja dźwięku w profesjonalnym studiu wokalnym w CKiS – publikacja nagrania w mediach społecznościowych.
 2. Występ podczas świątecznego spotkania miejskiego w dniu 18.12.2022r.
 3. Bon o wartości 200 złotych do wykorzystania w Hurtowni Zabawek Super Cena.
 1. Fundatorem nagród jest:
  • Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach.
  • Hurtownia Zabawek Super Cena.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 1. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez stronę www.radiorsc.pl oraz kontakt telefoniczny. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego.


ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 1. Nagrody zwycięzca może odebrać w siedzibie Organizatora do dnia 14.10.2022 r. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości  10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 2000 zł (  art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po dniu 06.12.2022 r. nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice .
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS.  Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
 3. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe  dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.Regulamin  PLEBISCYTU– „Kolędy czas”

Art. 1. ORGANIZATOR

Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest RADIO RSC .


Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

 1. Udział w Plebiscycie mogą wziąć osoby które:
  • oddadzą głos w Plebiscycie;
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Każdy głosujący w Plebiscycie poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, wyraża zgodę na otrzymywanie  wiadomości informacyjno-reklamowych sponsora i/lub partnera organizatora Plebiscytu.


Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

 1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 29.11 do 05.12.2022 r. (do godziny 14.00)
 2. Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi na finale plebiscytu.


Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU

 1. W Plebiscycie biorą udział kandydaci zgłoszeni przez organizatora.
 2. Każdej kandydaturze zostaną przydzielone numery porządkowe. Kandydatury wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na łamach strony radiorsc.pl oraz na radiowym facebooku w okresie trwania Plebiscytu.
 3. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.
 4. Głosować można wysyłając wiadomości SMS.
 5. Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS będzie odbywać się na nr 72601 w treści należy wpisać pupile (kropka) oraz numer/nazwę przypisany osobie (np. rsc.101). Koszt jednego SMS-a wynosi 2,46 z VAT .


Art. 5 NAGRODY

Zwyciężczynią Plebiscytu zostanie osoba, która otrzyma najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y).


Art. 6 PRZEPISY KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez RADIO RSC oraz prawo powszechnie obowiązujące.

 1. Organizatorem akcji „Kolędy czas” (zwanej dalej Kolęda), z wykorzystaniem usług SMS Premium Rate, zajmuje się RADIO RSC (zwane dalej „Radiem”) z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 81 (zwaną dalej „Siedzibą”)
 2. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs będzie prowadzony na antenie RADIA RSC 88.6FM.
 4. Nagrodą jest:

– Nagranie i realizacja dźwięku w profesjonalnym studiu wokalnym w CKiS – publikacja nagrania w mediach społecznościowych.

– Występ podczas świątecznego spotkania miejskiego.

– Bon o wartości 200 złotych na wykorzystanie w Hurtowni Zabwek Super Cena. Ogłoszenie wyników głosowania  nastąpi w dniu 06.11.2022  roku na stronie Radia RSC.

 1. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm  współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższych rodzin pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.