Casting dla dzieci do nowej audycji Radia RSC – REGULAMIN

REGULAMIN CASTINGU

Dziecinnie prosty konkurs”

w Radiu RSC

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

Radio RSC z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 81, podlegające pod Centrum Kultury i Sztuki Centrum Kultury i Sztuki – Radio RSC z siedzibą w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice, posiadającą numer NIP: 836 10 00 793 oraz wpis do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Skierniewice nr KS.4011-2, zwana dalej „Radio RSC”, ogłasza niniejszym „Casting dla dzieci” do audycji programu „Radia RSC” pod tytułem „Dziecinnie prosty konkurs” („Audycja”), zwany dalej „Castingiem”.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia w Castingu oraz sposób wyłaniania laureatów castingu, zaś postanowienia Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników Castingu.

 1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w siedzibie Organizatora na każde żądanie Uczestników Castingu. Ponadto Regulamin jest dostępny na stronach internetowych pod adresem radiorsc.pl.

Artykuł 2

Uczestnicy

 1. Prawo do udziału w Castingu mają dzieci w do 10 lat za zgodą ich opiekunów prawnych.

 1. Warunkiem udziału w Castingu jest wyrażenie zgody na udział w audycjach programu Radia RSC, których nagrania planowane są na IV i I kwartał 2016r/2017 r. (zwanych dalej Audycjami).

Artykuł 3

Zasady Castingu

 1. W celu zgłoszenia chęci udziału w Casingu należy przesłać wiadomość na adres reklama@radiorsc.pl zawierającą krótki opis dlaczego to Twoje dziecko powinno wziąć udział w Audycji tytułując maila hasłem „Casting”. Komisja składająca się z trzech przedstawicieli Radia RSC wybierze zgłoszenia, którego autorów zaprosi na Casting.

 2. Casting przeprowadzany jest w okresie pomiędzy 7-9.09.2016 w siedzibie Radia RSC w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 81.

 1. Aby wziąć udział w Castingu:

  1. Opiekun prawny w uzgodnieniu z Uczestnikiem Castingu dokonuje zgłoszenia do Castingu:

Wysyłając wiadomość na adres reklama@radiorsc.pl zawierającą krótki opis dlaczego to Twoje dziecko powinno wziąć udział w Audycji tytułując maila hasłem „Casting” w terminie do 05.09.2016r.,

b) Uczestnik i opiekun prawny, po otrzymaniu zaproszenia do udziału w castingu, zgłaszają się w wybranym miejscu i terminie Castingu do Organizatora. Miejsce Castingu będzie oznaczone nazwą Castingu,

  1. Opiekun prawny w miejscu Castingu wypełnia Kartę Castingową zawierającą udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika do celów przeprowadzania Castingu oraz zezwolenie na wykorzystanie wizerunku dziecka.

 1. Udział w Castingu jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Castingu tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub naruszają porządek Castingu.

 1. Ze względu na ograniczenia czasowe Castingu do godzin otwarcia lokalu, w którym się odbywa, Organizator zastrzega możliwość ograniczenia ilości Uczestników Castingu. Udział w Castingu będzie odbywał się zgodnie z kolejnością zgłoszeń zaproszeń na dany termin i miejsce.

 1. W określonym terminie i miejscu Castingu Organizator lub podmiot z nim współpracujący będzie prowadził wydarzenie towarzyszące. Teren tego wydarzenia objęty jest relacją foto i video. Wejście na teren wydarzenia oznacza wyrażenie zgody w imieniu swoim oraz towarzyszących niepełnoletnich na objęcie relacją. Wejście na teren wydarzenia osób niepełnoletnich tylko pod opieką dorosłych.

Artykuł 4

Laureaci Castingu

 1. Spośród wszystkich Uczestników Castingu, którzy łącznie spełnili następujące warunki:

  1. spełniają wymogi opisane w Regulaminie, w tym prawidłowo zostały wypełnione i podpisane ich zgłoszenia,

  1. odbyli sesję nagraniową u Organizatora w miejscu i terminie Castingu,

 

jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Organizatora i producenta programu, wybierze Laureatów Castingu, którzy w jego ocenie w najlepszy sposób będą mogli zostać uczestnikami lub prowadzącymi Audycji. Jury będzie oceniać sposób wysławiania się i reakcję na środowisko tworzenia Audycji.

 1. Decyzja jury zostanie ogłoszona i opublikowana w serwisie radiorsc.pl najpóźniej do dnia 13.09.2016 r.

 1. Decyzja jury co do wyłonienia Laureatów Castingu jest ostateczna.

 1. Z Laureatami Castingu Organizator skontaktuje się drogą mailową lub telefoniczną.

5. Laureaci Castingu zostaną poinformowani przez Organizatora, ze wskazaniem planowanej daty/dat nagrania Audycji.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Audycji jest podpisanie przez opiekuna prawnego Laureata Castingu w jego imieniu odpowiedniej umowy z Producentem Wykonawczym wskazanym przez Organizatora.

Jeżeli nie jest możliwym skontaktowanie się z Laureatem Castingu w terminie 10 dni od daty podjęcia przez jury decyzji o wyborze Laureatów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Laureata z grona Laureatów i wskazania innego Uczestnika.

 1. Jedynie Laureat Castingu ma prawo do wzięcia udziału w Audycji, tym samym Laureat nie ma prawa do przeniesienia prawa do udziału w niej na rzecz osoby trzecie.

Artykuł 5

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Castingiem należy składać najpóźniej w terminie 14 dni od ostatniej daty Castingu, bezpośrednio do siedziby Radia RSC, listownie (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego nadania) lub poprzez adres e-mailowy reklama@radiorsc.pl.

 1. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Artykuł 6

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu jest podmiot realizujący Casting – Radio RSC, 96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 81.

 1. Dane osobowe Uczestników Castingu oraz ich opiekunów prawnych będą wykorzystywane przez Administratora danych oraz Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), dla celów przeprowadzenia Castingu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Castingu wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu, wyłonienia Laureatów Castingu oraz publicznego podania imienia, nazwiska i adresu (wyłącznie nazwa miejscowości), w przypadku Laureatów Castingu.

 1. Administrator danych oraz Organizator będą przechowywać dane osobowe Uczestników Castingu i ich opiekunów prawnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Uczestnik Castingu i zgłaszający go opiekun prawny ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

Podanie danych osobowych Uczestnika Castingu i jego opiekuna prawnego oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Castingu jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Laureata Castingu oraz niewyrażenie zgody, o której mowa powyżej, prowadzi do odmowy wzięcia udziału w Castingu .

Artykuł 7

Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Castingu przechowywana będzie przez Administratora danych i Organizatora przez okres 1 roku od daty wyłonienia Laureatów Castingu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu.

Skierniewice, dnia 25.08.2016 r.

Regulamin Radia RSC do castingu dla dzieci do pobrania