GRUDZIEŃ RADIEM RSC

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiot przekazujący nagrodę do konkursu zwanym dalej „Sponsorem” jest zmienny, indywidualny dla każdego z konkursów.
 2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest:
  Radio RSC, Skierniewice, ul. Sobieskiego 81, NIP: 836-10-00-793. Sponsorami konkursów są: Re-Tusz, Super Cena Paweł Karalus, F.H. KRAM Katarzyna Kędzierska, Faun Sp.z o.o., Fabryka Naleśnika Karol Popielarczyk, KZD Nowy Dwór Spółka z o.o. Zasięg konkursu dotyczy obszaru nadawania częstotliwości Radia RSC.

DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr PESEL oraz telefonu kontaktowego na liście zwycięzców.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udzielenie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe są również pobierane i przetwarzane podczas odbioru nagród.
 2. Każda z osób biorących udział w konkursie musi mieć ukończone 18 lat. W przypadku, gdy konkurs dotyczy osób do 18 roku życia, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za podopiecznego.

KONKURS

 1. Zasady konkursu są zmienne, indywidualne dla każdego z konkursów. Zasady te określa Organizator wraz ze Sponsorem.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
  • Organizatora oraz członkowie jego najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
  • Sponsora oraz członkowie jego najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
 3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
  • z akceptacją regulaminu konkursu,
  • ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
  • z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

ZASADY KONKURSU

 • Sponsorem jest: Re-tusz
 • Nagrodami są vouchery o wartości 50 zł i 100 zł, do wykorzystania na zabiegi kosmetyczne.
 • Kupony o wartości 50 zł do wykorzystania na wszystkie zabiegi ( o łącznej wartości 450 zł )
 • Kupony o wartości 100 zł do wykorzystania na zabiegi na twarz i ciało ( o łącznej wartości 700 zł)
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer podany na antenie Radia RSC.
 • Sponsor zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia lub problemy związane z realizacją voucherów osób wygranych. Tym samym RADIO RSC nie bierze odpowiedzialności za realizację voucherów.

ZASADY KONKURSU

 • Sponsorem jest: Super Cena Paweł Karalus
 • Nagrody: zabawki o łącznej wartości 2251,36 zł.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer podany na antenie Radia RSC oraz podanie popranej odpowiedzi na zadane pytanie.
 • Sponsor zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia lub problemy związane z realizacją voucherów osób wygranych. Tym samym RADIO RSC nie bierze odpowiedzialności za realizację voucherów.

ZASADY KONKURSU

 • Sponsorem jest: F.H. KRAM Katarzyna Kędzierska (Top Secret, Lee Wrangler).
 • Nagrody:
  • 12 kuponów do sklepu Top Secret o łącznej wartości: 840 zł
  • 5 kuponów do sklepu Lee Wrangler o łącznej wartości 450 zł
  • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer podany na antenie Radia RSC.
  • Sponsor zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia lub problemy związane z realizacją voucherów osób wygranych. Tym samym RADIO RSC nie bierze odpowiedzialności za realizację voucherów.

ZASADY KONKURSU

 • Sponsorem konkursu jest firma: Faun Sp.z o.o
 • Nagrodą są 3 kosze prezentowe o łącznej wartości 370 zł. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się w każdy piątek (4.12, 11.12, 18.12. 2020) między godziną 12.00 a 15.00.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer podany na antenie Radia RSC.
 • Warunkiem wygrania vouchera jest poprawne udzielenie odpowiedzi (należy wymienić 5 utworów muzycznych, które zostały wyemitowane na antenie Radia RSC w danym tygodniu od poniedziałku do piątku).
 • Sponsor zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia lub problemy związane z realizacją voucherów osób wygranych. Tym samym RADIO RSC nie bierze odpowiedzialności za realizację voucherów.

ZASADY KONKURSU

 • Sponsorem jest: Fabryka Naleśnika Karol Popielarczyk
 • Nagrodą są 3 kuponu na kolację wigilijna , każda o wartości 300 zł
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer podany na antenie Radia RSC.
 • Warunkiem wygrania vouchera jest poprawne udzielenie odpowiedzi (należy wymienić 3 potrawy wigilijne, które zostały wyemitowane na antenie Radia RSC w danym tygodniu od wtorku do czwartku).
 • Sponsor zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia lub problemy związane z realizacją voucherów osób wygranych. Tym samym RADIO RSC nie bierze odpowiedzialności za realizację voucherów.

ZASADY KONKURSU

 • Sponsorem jest: KZD Nowy Dwór Spółka z o.o.).
 • Nagrodą są choinki o łącznej wartości: 400 zł.
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodzwonienie się pod numer podany na antenie Radia RSC.
 • Sponsor zobowiązuje się do przejęcia wszelkich odpowiedzialności za uwagi/roszczenia lub problemy związane z realizacją voucherów osób wygranych. Tym samym RADIO RSC nie bierze odpowiedzialności za realizację voucherów.

ZASADY KONKURSU

 • Zwycięzca może odebrać nagrodę w siedzibie Radia RSC przy ulicy Sobieskiego 81 96-100 Skierniewice lub w wybranym przez Sponsora lub Organizatora miejscu. Każda osoba, która wygrywa nagrodę ma 10dni roboczych na odbiór nagrody. Jeżeli wartość nagrody nie przekracza 2000zł, tym samym Zwycięzca jest zwolniony z uiszczenia opłaty podatkowej (art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz.U. z 2010r. NR 51, poz. 307 z późn. Zm.). W przypadku nieodebrania nagrody w/w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Sponsorowi.
 • Każda osoba biorąca udział w konkursie może wygrać jedną nagrodę na miesiąc. Wszelkie próby ponownego wzięcia udziału w trakcie w/w dni będą odrzucane lub dyskwalifikowane.
 • Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

ZASADY KONKURSU

 • Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po tym czasie, nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.
 • Reklamacje rozpatruje komisja, która zwołuje Organizator wraz ze Sponsorem. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listownie na adres Radio RSC, ul. Sobieskiego 81, 96-100 Skierniewice.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich wpływu.

ZASADY KONKURSU

 • Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu w siedzibie Organizatora. Organizator oraz Sponsor zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu oraz treści regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 1.12.2020 roku.
 • Regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2020 roku.