Skierniewice: Za nami oficjalne otwarcie Centrum Kultury i Sztuki

Data publikacji: 18.03.2022

W czwartkowe południe w holu Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i tym samym oficjalne uruchomienie zmodernizowanego budynku Centrum wraz z terenem wokół. Wśród osób zabierających głos był Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, który zwrócił uwagę na niektóre z działań skierniewickiej instytucji:

Z kolei doradca w Kancelarii Prezydenta RP, minister Paweł Sałek nawiązał do połączenia przeszłości z przyszłością. Przypomniał, iż obecny budynek stoi na piwnicach dawnego Browaru Strakacza. Podczas wystąpienia nie zabrakło też wspomnień :

W opinii Ewy Wendrowskiej, radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego przebudowa Centrum Kultury i Sztuki to przykład zrównoważonego rozwoju subregionu skierniewickiego, jak również dobrej współpracy pomiędzy samorządami:

Prezydent Krzysztof Jażdżyk przypomniał o tym, iż modernizacja warta ponad 12,5 mln zł. była współfinansowana przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Słowa podziękowania skierował również do ludzi kultury oraz przedsiębiorców:

Jak zaznaczył prezydent Jażdżyk ta inwestycja jasno pokazuje, że skierniewicki samorząd nie zamierza ciąć kosztów „na kulturze”. Co więcej, projekt ten był realizowany konsekwentnie „od fundamentów, aż po dach”.

A dziś (18.03.) rusza Wielkie Otwarcie CKiS. Poniże publikujemy „rozkład jazdy”:

***********

A na koniec garść danych technicznych dotyczących najważniejszych zmian, które zostały zrealizowane podczas prac modernizacyjnych:

„Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze” – szczegółowe informacje o inwestycji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – umowa Nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0002/17-00 z dnia 16.05.2019r.

W projekcie przewidziano działania związane z przebudową budynku CKiS połączone z jego częściową nadbudową i wynikającą z tej nadbudowy oraz planowanym wykonaniem dachu nad atrium – rozbudową. Zaplanowano również zakup wyposażenia dla części pomieszczeń. W ramach prac budowlanych zostanie wykonanie m.in. osuszenie piwnic, stworzenie systemu odprowadzania wód deszczowych z budynku wraz z wykonaniem opaski i przyłącza tego systemu do sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach robót budowlanych zaplanowano:

  • nowy układ odprowadzenia wód deszczowych z budynku i jego otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do budynku wraz z przyłączeniem tego układu do sieci kanalizacji deszczowej.
  • nadbudowa/rozbudowa części budynku w poziomie drugiego piętra (nad zadaszeniem pierwszego piętra). Działanie to pozwoli na powstanie sali koncertowej, która umożliwi realizację imprez z zakresu kultury niemożliwych obecnie do zrealizowania ze względu na brak takiej sali w mieście.
  • przebudowa stref wejściowych części wejść do budynku oraz części klatek schodowych wewnątrz budynku zapewniających dostęp do wszystkich części budynku dla osób z dysfunkcjami ruchu, słuchu, widzenia (działanie to umożliwi korzystanie ze wszystkich części pomieszczeń budynku CKiS osobom z wskazanymi dysfunkcjami, które możliwości tej nie posiadają z uwagi na brak wind, pochylni).
  • remont/przebudowa piwnic w szczególności pomieszczeń „Piwnicy u Artystów” – działanie to umożliwi korzystanie z pomieszczeń klubowych, które z uwagi na zalewanie wodą są niedostępne oraz zapewni możliwość korzystania z pomieszczeń osobom z dysfunkcjami, które pozbawione są tej możliwości z uwagi na brak wind, pochylni, oznakowania wewnątrz budynku.
  • remont/przebudowa atrium budynku celem jego wykorzystania na cele kultury (działanie to zwiększy ilość i rodzaj imprez w szczególności wystaw w budynku).
  • wprowadzenie do budynku wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją oraz klimatyzacją części pomieszczeń z zasilaniem tych urządzeń z energii elektrycznej pozyskiwanej z zamontowanych w ramach inwestycji ogniw fotowoltaicznych.
  • remont/przebudowa pozostałej części budynku CKiS obejmującej część piwnic, część zespołów sanitarnych, stolarkę drzwiową, pomieszczenia do stworzenia studia nagrań, pomieszczenia sal prób. Działania te pozwolą na spełnienie standardów technicznych w zakresie: wymagań sanitarnych, wprowadzenia nowych funkcji (m.in. studio nagrań), poprawy akustyki istniejących sal prób, ograniczenia kosztów eksploatacji poprzez przebudowę oświetlenia wraz z nową instalacją elektryczną w budynku, wprowadzeniem oświetlenia energooszczędnego, wprowadzeniem źródeł oszczędzania energii w postaci fotowoltaiki dla zasilania wentylacji/klimatyzacji.

W ramach realizowanego projektu prowadzony był również nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i montażowymi.

Ogólna wartość projektu: 12.567.604,20 zł

Dofinansowanie z UE: 4.648.439,06 zł