Lista projektów z dofinansowaniem: miasta, powiatu oraz gminy

Data publikacji: 25.10.2021

Dziś ogłoszone zostały wyniki pierwszego nabór projektów składanych w Programu Inwestycji Strategicznych.

Poniżej prezentujemy projekty dofinansowanie w powiatach: skierniewickim, brzezińskim, łowickim i rawskim.

Na początek projekty miejskie:

Skierniewice
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach

4 140 000,00 zł

Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach.

28 478 098,23 zł

Łowicz
Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Łowiczu

21 850 000,00 zł

Rawa Mazowiecka
Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej w Rawie Mazowieckiej

3 705 000,00 zł

Brzeziny
Budowa pasywnej hali sportowej w Brzezinach

9 000 000,00 zł

Powiat skierniewicki

Starostwo Powiatowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku miejscowości Słupia

4 655 000,00 zł

Gminy:

Bolimów

Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bolimów

5 015 148,02 zł

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kęszycach

2 434 272,50 zł

Głuchów

Budowa kanalizacji na odcinku Prusy-Celigów oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wysokienice

8 550 000,00 zł

Godzianów

Przebudowa hydroforni w miejscowości Lnisno i w miejscowości Płyćwia w gminie Godzianów.

3 990 000,00 zł

Wdrożenie kompletnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie gminy Godzianów.

378 000,00 zł

Kowiesy

Modernizacja wiaduktu drogowego w miejscowości Michałowice

1 900 000,00 zł

Rozbudowa drogi gminnej Nr 115153E Lisna – Palinek – Chrzczonowice

2 280 000,00 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Kowiesy

2 125 000,00 zł

Lipce Reymontowskie

Rozwój elektromobilności w gminie Lipce Reymontowskie

3 600 000,00 zł

Maków

Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Maków.

1 800 000,00 zł

Przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej na potrzeby Makowskiego Centrum Kultury

3 150 000,00 zł

Nowy Kawęczyn

Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna

3 325 000,00 zł

Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

2 850 000,00 zł

Skierniewice

Przebudowa infrastruktury drogowej  na terenie Gminy Skierniewice

4 750 000,00 zł

Słupia

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra

4 750 000,00 zł

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra

950 000,00 zł

Powiat brzeziński

Starostwo Powiatowe

„Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego”

8 075 000,00 zł

„Remont dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego”

5 700 000,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych na terenie  Szpitala w Brzezinach

1 800 000,00 zł

Gminy:

Brzeziny

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeziny

450 000,00 zł

Modernizacja (przebudowa) dróg na terenie Gminy Brzeziny

2 945 000,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brzeziny

855 000,00 zł

Dmosin

Modernizacja świetlicy środowiskowej w miejscowości Nagawki

900 000,00 zł

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Dmosin

4 940 000,00 zł

Rozbudowa wodociągu w Woli Cyrusowej Kolonii i Kołacinie

199 500,00 zł

Jeżów

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży

6 650 000,00 zł

Przebudowa infrastruktury kulturalnej na placu przy Urzędzie Gminy w Jeżowie

540 000,00 zł

Rogów

Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów.

3 135 000,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogów

8 075 000,00 zł

Powiat rawski

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu rawskiego”

4 702 500,00 zł

Gminy:

Sadkowice

Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica Kąty

855 000,00 zł

Przebudowa dróg w miejscowościach Kłopoczyn i Nowy Kłopoczyn.

1 995 000,00 zł

Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kaleń

1 045 000,00 zł

Biała Rawska

Budowa sal gimnastycznych przy szkołach wiejskich na terenie Gminy Biała Rawska.

4 241 500,00 zł

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Białą Rawska poprzez poprawę infrastruktury drogowo –komunikacyjnej.

4 386 094,98 zł

Cielądz

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz przyłączami

6 013 500,00 zł

Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów gm. Cielądz

1 900 000,00 zł

Rawa Mazowiecka

Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rawa Mazowiecka.

7 600 000,00 zł

Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka.

4 750 000,00 zł

Regnów

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Regnów

143 897,00 zł

Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rylsk Mały

495 334,36 zł

Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Regnowie.

2 378 606,38 zł

Powiat łowicki

Starostwo Powiatowe

Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej

5 000 000,00 zł

Gminy:

Bielawy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Emilianów.

3 040 000,00 zł

Chąśno

Remont dróg w Gminie Chąśno

5 700 000,00 zł

Domaniewice

Budowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice

1 900 000,00 zł

Kiernozia

Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez położenie nakładek asfaltowych i uzupełnienie poboczy tłuczniem na drogach gminnych

7 362 500,00 zł

Kocierzew Południowy

Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kocierzew Południowy

9 247 300,00 zł

Łowicz

Budowa dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych na terenie gminy Łowicz – przy SP w Zielkowicach oraz przy SP w Dąbkowicach Dolnych

1 297 500,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niedźwiada na terenie gminy

2 460 000,00 zł

Łyszkowice

Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Łyszkowice w miejscowościach: Seligów, Uchań Górny, Łyszkowice ul. Kwiatowa, Wrzeczko.

251 802,00 zł

Budowa urządzenia wodnego – studni nr 2 w m. Trzcianka wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

199 500,00 zł

Modernizacja – przebudowa dróg w gminie Łyszkowice

1 140 000,00 zł

Nieborów

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów

3 038 000,00 zł

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów.

3 960 000,00 zł

Zduny

Przebudowa dróg na terenie Gminy Zduny

11 544 875,00 zł