Łowicz: już 190 wniosków złożyli potencjalni najemcy do programu „Mieszkanie Plus”

Data publikacji: 16.06.2021

W ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus” w Łowiczu przy ulicy Krudowskiego powstają trzy bloki z 96ma mieszkaniami. Przez pierwszy tydzień naboru złożonych zostało 190 wniosków od potencjalnych najemców.
W pierwszym etapie rekrutacji wnioskujący otrzymają punkty za spełnienie kryteriów ustalonych przez łowicki samorząd.

Foto: Urząd Miasta w Łowiczu

Na wtorkowej konferencji przypomniał je burmistrz Łowicza, Krzysztof Kaliński. To między innymi rozliczenie podatku w Łowiczu, chęć przeprowadzenie się z mieszkania komunalnego czy planowana przeprowadzka do Łowicza. Następnie wnioskujący zostaną poddani weryfikacji finansowej.
Nabór potrwa do końca czerwca. Pierwsze umowy najmu powinny zostać zawarte wiosną przyszłego roku.

Kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzania oceny punktowej:

 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która rozlicza się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Łowiczu – 10 punktów, a za każdą następną osobę – 5 punktów, przy
  czym maksymalna ilość punktów na gospodarstwo domowe jakie można uzyskać za w/w kryterium wynosi 20 punktów;
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi dziecko – 10 punktów za każde dziecko w gospodarstwie domowym – przez dziecko należy rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, pozostającą pod władzą rodzicielską bądź opieką prawną najemcy i wspólnie z nim zamieszkującą;
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba pełnoletnia, która nie przekroczyła 35 roku życia – 7 punktów;
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która ukończyła 65 lat – 3 punkty;
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która nie ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – 5 punktów;
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która ukończyła 16 lat i legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 punktów;
 • żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny – 10 punktów;
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba samotnie wychowująca dziecko – 8 punktów;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu przez najemcę – 10 punktów;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego ma status repatrianta lub posiada Kartę Polaka – 5 punktów;
 • najemca był w przeszłości właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lecz wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utracił ten budynek
  lub lokal – 5 punktów;
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która złożyła w Urzędzie Miejskim w Łowiczu oświadczenie o woli ubiegania się o mieszkanie w ramach programu „Mieszkanie Plus” do
  31.10.2020 r. – 4 punkty;
 • gospodarstwo domowe tworzy rodzina pełniąca funkcję rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka – 7 punktów;
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która opuściła rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą – 7 punktów;
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która przeniesie swoje centrum życiowe z innej miejscowości do miasta Łowicza – 5 punktów.

Autor: Łukasz Saptura