Łowicz: radni na najbliższej sesji zadecydują o dofinansowaniu dla policji i straży pożarnej

Data publikacji: 24.09.2019

W najbliższy czwartek 26 września po raz szesnasty w obecnej kadencji zbiorą się łowiccy radni.
W programie obrad znalazł się projekt uchwały dotyczący przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu. 5 000 złotych miałoby stanowić dofinansowanie na zakup nieoznakowanego samochodu policyjnego. 2 600 złotych ma zostać przekazane na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej straży Pożarnej. Za tę kwotę ma zostać zakupiony detektor wielogazowy dla łowickich strażaków. Czwartkowa sesja rozpocznie się o godzinie 12 w sali radzieckiej łowickiego ratusza.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasto Łowicz za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnych.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2019-2032.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Łowicz
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany lokalizacji Filii Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Łowicza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/492/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
 14. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie miedzy Sesjami.
 15. Interpelacje i zapytania – sprawy różne.
 16. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 17. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.