Zmiana nazw ulic

Data publikacji: 02.07.2017

Z mapy Skierniewic znikają nazwy ulic: Berlinga, Zawadzkiego, 25-lecia PRL, Hibnera i Zubrzyckiego. Zmiana nazwy nie będzie rodzić problemów dla mieszkańców naszego miasta. Jest to efekt przyjętej przez sejm w zeszłym roku ustawy nakładającej obowiązek na samorządy zmian nazw ulic gloryfikujących systemy totalitarne.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Skierniewice Radni przyjęli pakiet uchwał, który skutkuje zmianą nazw pięciu ulic w naszym mieście. Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Działając zgodnie z tą ustawą Instytut Pamięci Narodowej wytypował do zmiany w Skierniewicach nazwy pięciu ulic. Stare i nowe nazwy obrazuje poniższa grafika:

Nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych
Zgodnie z ustawą mieszkańcy nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność. Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 Ustawy przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Zmiana nazwy ulicy nie będzie też rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.

Nie ma opłat za zmiany w księgach wieczystych, rejestrach i ewidencjach
Zgodnie z Ustawą (art. 5. ustęp 1) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.