XXIX Sesja Rady Miasta

Data publikacji: 20.09.2016

Już w najbliższy czwartek, 22 września o godz. 16:00 w sali konferencyjnej ośrodka sportu przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach odbędzie się XXIX Sesja Rady Miasta Skierniewice.  Porządek dzienny obrad poniżej.


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uwagi do porządku dziennego.
3.Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII/2016 z XXVIII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 25 sierpnia 2016 roku.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Skierniewice.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skierniewice.
6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2016 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach.
10.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania darowizny.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/64/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Strobowską, Graniczną i Rawską.
14.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Mszczonowską, Al. Niepodległości i Cichą.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2016-2022.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach.
19.Informacja z wykonania budżetu Miasta Skierniewice za I półrocze 2016 roku.
20.Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 10 sierpnia 2016 roku do 13 września 2016 roku.
21.Interpelacje i zapytania radnych.
22.Wolne wnioski i oświadczenia.
23.Sprawy różne.
24.Zamknięcie sesji.

skierniewice.eu